• Đấu thầu

  Giá hợp đồng
  The price agreed by procuring entity and the successful bidder after contract finalization in accordance with award results
  Là giá được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thỏa thuận sau khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng và phù hợp với kết quả trúng thầu

  Xây dựng

  giá thỏa thuận

  Kỹ thuật chung

  giá hợp đồng
  Contract Price, sufficiency of
  tính đầy đủ của giá hợp đồng
  Disagreement on adjustment of the Contract Price
  bất đồng về điều chỉnh giá hợp đồng
  no increase in contract price
  không được tăng giá hợp đồng
  Sufficiency of Contract Price
  tính đầy đủ của giá hợp đồng

  Kinh tế

  giá thỏa thuận
  giá hợp đồng
  contract price list
  bảng giá hợp đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X