• /di´mɔdju¸leitə/

  Điện

  mạch tách sóng

  Giải thích VN: Tầng của máy thu thanh chỉnh lưu sóng đã điều chế để tách rời tín hiệu ra.

  Kỹ thuật chung

  bộ giải điều
  chrominance demodulator
  bộ giải điều chế màu
  chrominance demodulator
  bộ giải điều màu
  feedback demodulator
  bộ giải điều hồi tiếp
  frequency compressive feedback demodulator
  bộ giải điều hồi tiếp nén tần
  frequency compressive feedback demodulator
  bộ giải điều hồi tiếp tần số
  frequency demodulator
  bộ giải điều tần số
  I demodulator
  bộ giải điều I
  impulse demodulator
  bộ giải điều xung động
  linear product demodulator
  bộ giải điều tích tuyến tính
  mod/ demod (modulator/ demodulator)
  bộ điều chế/bộ giải điều chế
  nyquist demodulator
  bộ giải điều nyquist
  phase demodulator
  bộ giải điều pha
  phase locked demodulator
  bộ giải điều có khóa pha
  phase-locked demodulator
  bộ giải điều khóa pha
  picture demodulator
  bộ giải điều biến hình
  product demodulator
  bộ giải điều tích (số)
  pulse demodulator
  bộ giải điều biến xung
  quadrature demodulator
  bộ giải điều vuông góc
  receiver demodulator
  bộ giải điều thu
  threshold extension demodulator
  bộ giải điều làm giảm ngưỡng
  threshold extension demodulator
  bộ giải điều mở rộng ngưỡng
  tracking filter demodulator
  bộ giải điều lọc hiệu chỉnh
  bộ hoàn điều
  phase demodulator
  bộ hoàn điệu pha
  phase-locked demodulator
  bộ hoàn điệu khóa pha (vô tuyến vũ trụ)
  bộ hoàn điệu
  phase demodulator
  bộ hoàn điệu pha
  phase-locked demodulator
  bộ hoàn điệu khóa pha (vô tuyến vũ trụ)
  bộ tách sóng
  feedback demodulator
  bộ tách sóng hồi tiếp
  frequency compressive feedback demodulator
  bộ tách sóng hồi tiếp tần số
  impulse demodulator
  bộ tách sóng xung động
  linear product demodulator
  bộ tách sóng tích tuyến tính
  phase demodulator
  bộ tách sóng pha
  phase locked demodulator
  bộ tách sóng có khóa pha
  product demodulator
  bộ tách sóng tích (số)
  receiver demodulator
  bộ tách sóng thu
  threshold extension demodulator
  bộ tách sóng làm giảm ngưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X