• /ɪkstent ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự duỗi thẳng ra; sự đưa ra
  extension of an injured arm
  sự duỗi thẳng một cánh tay bị thương
  Sự kéo dài ra, sự gia hạn; sự mở rộng
  extension of a business co-operation contract
  sự gia hạn một hợp đồng hợp tác kinh doanh
  extension of general knowledge
  sự mở rộng kiến thức tổng quát
  Phần kéo dài, phần mở rộng, phần nối thêm
  an extension to a factory
  phần mở rộng thêm vào xưởng máy
  (điện thoại) máy nhánh; máy phụ
  Sự dành cho (sự đón tiếp nồng nhiệt...); sự gửi tới (lời chúc tụng...)
  extension of a warm welcome
  sự dành cho một cuộc tiếp đón nồng nhiệt
  Sự chép ra chữ thường (bản tốc ký)
  (vật lý) sự giãn, độ giãn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự kéo dài, độ giãn, phần kéo dài, phần mở rộng

  Cơ khí & công trình

  độ mở rộng

  Giao thông & vận tải

  gia hạn
  nới rộng

  Toán & tin

  sự mở rộng; sự kéo dài; sự giãn được, sự khuếch
  extension of a field
  mở rộng một trường
  extension of a function
  mở rộng của một hàm
  extension of a group
  mở rộng một nhóm
  algebraic extension
  (đại số ) mở rộng đại số
  analytic extension
  mở rộng giải tích
  equationally complete extension
  mở rộng hoàn toàn tương đương
  flat extension
  mở rộng phẳng
  inessential extension
  (đại số ) mở rộng không cốt yếu
  iterated extension
  mở rộng lặp
  purely transcendental extension
  (đại số ) mở rộng thuần tuý siêu việt
  ramified extension
  (hình học )(đại số ) mở rộng rẽ nhánh
  relate extensions
  (đại số ) các mở rộng đồng loại
  separable extension
  mở rộng tách được
  superharmonic boundary value extension
  mở rộng giá trị siêu điều hoà
  transcendental extension of a field
  mở rộng siêu việt của một trường
  unramifield extension
  (hình học )(đại số ) mở rộng không rẽ nhánh

  Xây dựng

  độ giãn nở
  nhà xây thêm
  phần xây thêm
  sự gia hạn

  Điện lạnh

  đường dây trạm

  Kỹ thuật chung

  kéo dài
  kích thước
  độ giãn
  bellows extension
  độ giãn hộp xếp
  extension elongation
  độ giãn kéo
  extension elongation
  độ giãn khi kéo
  local extension at fracture
  độ giãn cục bộ khi nứt
  unit extension
  độ giãn tỷ đối
  mở rộng

  Giải thích VN: Ví dụ phần mở rộng của một file thông thường là 3 ký tự cuối cùng, sau dấu chấm.

  address extension
  mở rộng địa chỉ
  address extension
  sự mở rộng địa chỉ
  Address Extension Facility (AEF)
  tính năng mở rộng địa chỉ
  Address Extension Field (AEF)
  trường mở rộng địa chỉ
  address field extension
  trường địa chỉ mở rộng
  algebraic extension
  mở rộng đại số
  analytic extension
  mở rộng giải tích
  Archive (filename extension) (ARC)
  hồ sơ lưu trữ (mở rộng tên tệp)
  Backup (filename extension) (BAK)
  dự trữ (mở rộng tên tệp)
  BEC (busextension card)
  thẻ mở rộng đường truyền dẫn
  BEC (busextension card)
  tấm mạch mở rộng bus
  BED (busextension driver card)
  tấm mạch điều khiển sự mở rộng bus
  BER (busextension receiver card)
  tấm mạch nhận mở rộng bus
  bus extension card
  cạc mở rộng đường truyền dẫn
  bus extension card
  thẻ mở rộng bus
  bus extension card
  tấm mạch mở rộng bus
  bus extension receiver card
  cạc nhận mở rộng đường truyền dẫn
  calling address extension
  mở rộng địa chỉ gọi
  code extension
  phần mở rộng mã
  code extension
  sự mở rộng mã
  code extension character
  ký tự mở rộng mã
  code extension character
  ký tự thuộc mã mở rộng
  Command (filename extension) (CMD)
  lệnh (mở rộng tên tệp)
  crack extension force
  lực mở rộng vết nứt
  data set extension (DSE)
  sự mở rộng tập dữ liệu
  degree of an extension of a field
  độ mở rộng một trường
  degree of an extension of a field
  mức mở rộng của trường
  DSE (dataset extension)
  sự mở rộng tập dữ liệu
  Epsilon Extension Management (EEM)
  Quản lý Epsilon mở rộng
  equationally complete extension
  mở rộng hoàn toàn tương đương
  extension (offile name)
  đuôi mở rộng
  extension agreement
  hợp đồng mở rộng
  extension and line counter specification
  đặc tả mở rộng và máy đếm dòng
  extension bell
  chuông phần mở rộng
  extension block
  khối mở rộng
  extension cable
  cáp mở rộng
  extension card
  cạc mở rộng
  extension card
  tấm mạch mở rộng
  extension character
  ký tự mở rộng
  extension cord
  dây mở rộng
  extension direction
  hướng mở rộng
  extension hunting
  sự tìm kiếm mở rộng
  extension line
  đường dây mở rộng
  extension mechanism
  cơ chế mở rộng
  extension of a field
  mở rộng một trường
  extension of a function
  mở rộng của một hàm
  extension of a group
  mở rộng một nhóm
  extension of the measuring range
  sự mở rộng khoảng đo
  extension of time limits
  sự mở rộng giới hạn thời gian
  extension processor
  bộ xử lý mở rộng
  extension producer
  giếng mở rộng
  extension register
  thanh ghi mở rộng
  extension ring
  vành mở rộng
  extension ring
  vòng mở rộng
  extension segment
  đoạn mở rộng
  extension sign
  ký hiệu mở rộng
  extension tripod
  giá ba chân mở rộng
  extension well
  giếng mở rộng
  facilities extension
  sự mở rộng phương tiện
  file extension
  phần mở rộng tên tệp
  file extension
  phần mở rộng tệp
  file name extension
  phần mở rộng tên tệp
  file name extension
  phần mở rộng tệp
  filename extension
  phần tên tệp mở rộng
  flat extension
  mở rộng phẳng
  Header Extension
  Mở rộng tiêu đề
  inessential extension
  mở rộng không cốt yếu
  inessential extension
  mở rộng không tách được
  internal extension
  phần mở rộng nội bộ
  Internet Database Connector/ HTML Extension (IDC/HTX)
  IDC/ mở rộng HTML
  iterated extension
  mở rộng lặp
  Junk (filename extension) (JNK)
  rác vụn (mở rộng tên tệp)
  language extension
  mở rộng ngôn ngữ
  Language Extension Module (LEM)
  môđun mở rộng ngôn ngữ
  link pack area extension
  mở rộng vùng bó liên kết
  MIME (multi-purpose internet mail extension)
  sự mở rộng thư tín Internet đa năng
  MMX (multimediaextension)
  sự mở rộng đa môi trường
  Multi-Byte Extension (MBE)
  mở rộng đa byte
  multimedia extension (MMX)
  sự mở rộng đa phương tiện
  multipurpose internet mail extension (MIME)
  sự mở rộng thư tín Internet đa năng
  multisystem Extension interface (bus) (MXI)
  giao diện mở rộng đa hệ thống
  name extension
  tên mở rộng
  Network address Extension (NAE)
  mở rộng địa chỉ mạng
  Numeric Processor Extension (NPX)
  mở rộng bộ xử lý số
  phase extension plane
  mặt phẳng mở rộng pha
  purely transcendental extension
  mở rộng thuần thúy siêu việt
  purely transcendental extension
  mở rộng thuần túy siêu việt
  ramified extension
  mở rộng rẽ nhánh
  Real Time Extension (RTX)
  mở rộng theo thời gian thực
  relate extension
  các mở rộng đồng loại
  REX (routeextension)
  sự mở rộng đường truyền
  route extension
  sự mở rộng đường truyền
  semantic extension
  phần mở rộng ngữ nghĩa
  semantic extension
  sự mở rộng ngữ nghĩa
  separable extension
  mở rộng tác động
  separable extension
  mở rộng tách được
  sign extension
  phần mở rộng dấu
  sign extension
  sự mở rộng dấu
  signal extension
  sự mở rộng tín hiệu
  Single Byte Extension (SBE)
  mở rộng byte đơn
  Standard Data Format (filename extension) (SDF)
  khuôn dạng dữ liệu tiêu chuẩn (mở rộng tên tệp)
  syntactic extension
  sự mở rộng cú pháp
  tail pipe extension
  phần mở rộng ống thải
  telephone extension
  phần mở rộng điện thoại
  telephone extension
  sự mở rộng điện thoại
  terminal extension
  phần mở rộng đầu cuối
  threshold extension demodulator
  bộ giải điều mở rộng ngưỡng
  transcendental extension of a field
  mở rộng siêu việt của một trường
  transmission extension
  mở rộng truyền
  transmission extension
  sự mở rộng truyền
  unramified extension
  mở rộng không rẽ nhánh
  VAX (virtualaccess extension)
  sự mở rộng truy cập ảo
  virtual access extension (VAX)
  sự mở rộng truy nhập ảo
  phần mở rộng
  code extension
  phần mở rộng mã
  extension bell
  chuông phần mở rộng
  file extension
  phần mở rộng tên tệp
  file extension
  phần mở rộng tệp
  file name extension
  phần mở rộng tên tệp
  file name extension
  phần mở rộng tệp
  internal extension
  phần mở rộng nội bộ
  semantic extension
  phần mở rộng ngữ nghĩa
  sign extension
  phần mở rộng dấu
  tail pipe extension
  phần mở rộng ống thải
  telephone extension
  phần mở rộng điện thoại
  terminal extension
  phần mở rộng đầu cuối
  quy mô
  sự giãn
  extension expansion
  sự giãn do kéo
  sự giãn dài
  sự giãn nở
  sự kéo dài
  sự mở rộng

  Giải thích VN: Ví dụ phần mở rộng của một file thông thường là 3 ký tự cuối cùng, sau dấu chấm.

  address extension
  sự mở rộng địa chỉ
  BED (busextension driver card)
  tấm mạch điều khiển sự mở rộng bus
  code extension
  sự mở rộng mã
  data set extension (DSE)
  sự mở rộng tập dữ liệu
  DSE (dataset extension)
  sự mở rộng tập dữ liệu
  extension of the measuring range
  sự mở rộng khoảng đo
  extension of time limits
  sự mở rộng giới hạn thời gian
  facilities extension
  sự mở rộng phương tiện
  MIME (multi-purpose internet mail extension)
  sự mở rộng thư tín Internet đa năng
  MMX (multimediaextension)
  sự mở rộng đa môi trường
  multimedia extension (MMX)
  sự mở rộng đa phương tiện
  multipurpose internet mail extension (MIME)
  sự mở rộng thư tín Internet đa năng
  REX (routeextension)
  sự mở rộng đường truyền
  route extension
  sự mở rộng đường truyền
  semantic extension
  sự mở rộng ngữ nghĩa
  sign extension
  sự mở rộng dấu
  signal extension
  sự mở rộng tín hiệu
  syntactic extension
  sự mở rộng cú pháp
  telephone extension
  sự mở rộng điện thoại
  transmission extension
  sự mở rộng truyền
  VAX (virtualaccess extension)
  sự mở rộng truy cập ảo
  virtual access extension (VAX)
  sự mở rộng truy nhập ảo

  Kinh tế

  chuyến du lịch mở rộng
  số tiền tính được
  sự gia hạn
  sự kéo dài kỳ hạn hữu hiệu (của thư tín dụng)
  sự khuếch trương
  sự mở rộng
  extension of a insurance cover
  sự mở rộng bảo hiểm
  extension of demand
  sự mở rộng nhu cầu (hàng hóa)
  extension of demand
  sự mở rộng nhu cầu hàng hóa
  extension of insurance liability
  sự mở rộng trách nhiệm bảo hiểm
  extension of market
  sự mở rộng thị trường
  line extension
  sự mở rộng mặt hàng
  sự triển hạn
  credit extension
  sự triển hạn thẻ tín dụng
  extension of a loan
  sự triển hạn thời hạn trả lại khoản vay
  extension of credit
  sự triển hạn tín dụng
  triển hạn
  credit extension
  sự triển hạn thẻ tín dụng
  extension agreement
  hợp đồng triển hạn
  extension commission
  phí thủ tục triển hạn
  extension of a loan
  sự triển hạn thời hạn trả lại khoản vay
  extension of credit
  sự triển hạn tín dụng
  war-time extension (clause)
  điều khoản được phép triển hạn khi có chiến tranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X