• /i´lipsɔid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) Elipxoit

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Elipsoit

  Toán & tin

  elipxoit
  ellipsoid of revolution
  elipxoit tròn xoay
  ellipsoid of stress
  elipxoit ứng lực
  confocal ellipsoids
  các elipxoit đồng tiêu
  imaginary ellipsoid
  elipxoit ảo
  null ellipsoid, point ellipsoid
  elipxoit điểm
  similar ellipsoids
  elipxoit đồng dạng

  Xây dựng

  elip tròn xoay
  elipxôit
  ellipsoid of inertia
  elipxoit quán tính
  reference ellipsoid
  elipxôit tham khảo
  strain ellipsoid
  elipxôit biến dạng
  strain ellipsoid
  elipxôit ứng biến
  stress ellipsoid
  elipxôit ứng suất

  Kỹ thuật chung

  elipsoit
  conductivity ellipsoid
  elipsoit độ dẫn điện
  dielectric ellipsoid
  elipsoit điện môi
  ellipsoid of elasticity
  elipsoit đàn hồi
  ellipsoid of inertia
  elipsoit quán tính
  ellipsoid of revolution
  elipsoit tròn xoay
  ellipsoid of strains
  elipsoit biến dạng
  ellipsoid of stress
  elipsoit ứng lực
  ellipsoid of stresses
  elipsoit ứng suất
  index ellipsoid
  elipsoit chiết suất
  null ellipsoid, point ellipsoid
  elipsoit điểm
  oblate ellipsoid
  elipsoit dẹt
  oblong ellipsoid
  elipsoit dài
  prolate ellipsoid
  elipsoit thon
  ray ellipsoid
  elipsoit (vận tốc theo) tia
  strain ellipsoid
  elipsoit biến dạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X