• Hóa học & vật liệu

  ống chiết xuất

  Giải thích EN: A vertical, cylindrical-shaped process vessel in which the mixtures are separated from a liquid feed by countercurrent contact with a selective solvent. Giải thích VN: Một bình hình ống trong đó các hỗn hợp được tách ra từ một vật liệu cấp lỏng bằng cách cho nó tiếp xúc ngược dòng với chất hòa tan.

  Kinh tế

  cột chiết
  cột trích ly
  pulse extraction column
  cột trích ly có dòng chất lỏng phun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X