• /si'lektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tuyển chọn; dựa trên sự tuyển chọn
  selective service
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công tác tuyển quân
  Có xu hướng chọn lựa cẩn thận; có khả năng chọn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có chọn lọc, có tuyển chọn

  Cơ - Điện tử

  (adj) có chọn lọc, có tuyểnchọn

  Toán & tin

  chọn, lựa
  frequency selective fading
  giảm âm chọn lựa tần số

  Kỹ thuật chung

  bộ chọn
  chọn
  automatic selective control relay
  rơle điều khiển chọn lọc tự động
  digital selective calling (DSC)
  sự gọi chọn số
  DSC (digitalselective calling)
  sự gọi chọn số
  End of Selection for selective polling applications (EOS-PPS)
  kết thúc chọn cho các ứng dụng hỏi tuần tự có chọn lọc
  four-party line with selective ringing
  đường bốn kênh gọi chuông chọn lọc
  frequency selective fading
  giảm âm chọn lựa tần số
  Frequency Selective Fading (FSF)
  phading chọn tần
  Frequency Selective Rayleigh Fading (FSRF)
  Phading Rayleigh chọn tần
  frequency-selective amplifier
  bộ khuếch đại chọn tần
  frequency-selective device
  dụng cụ chọn tần số
  frequency-selective filter
  bộ lọc chọn tần
  Internet Selective Polling (ISP)
  Hỏi tuần tự Internet có chọn lọc
  ion-selective field effect transistor (ISFET)
  tranzito (hiệu ứng) trường chọn lọc ion
  ion-selective field-effect transistor (ISFET)
  tranzito hiệu ứng trường chọn ion
  ion-selective membrane
  màng chọn lọc ion
  regional selective assistance
  phụ trợ lựa chọn qua miền
  SDI (selectivedissemination of information)
  sự phổ biến thông tin chọn lọc
  SELCAL (selectivecalling system)
  hệ thống gọi có chọn lọc
  selective absorption
  hấp thụ chọn lọc
  selective absorption
  sự hấp thụ chọn lọc
  selective access
  truy nhập có chọn lọc
  Selective Acknowledgement (SACK)
  báo nhận có chọn lọc
  Selective Acknowledgement (SAK)
  báo nhận chọn lọc
  selective adjustment
  điều chỉnh có chọn lọc
  selective adsorbent
  hút bám lựa chọn
  selective amplifier
  bộ khuếch đại chọn lọc
  Selective Area Growth (SAG)
  phát triển vùng chọn lọc
  selective assembly
  sự lắp chọn
  Selective Availability (SA)
  tính sẵn sàng có chọn lọc
  Selective Broadcast Signalling Virtual Channel (B-ISDN) (SBSVC)
  Kênh ảo báo hiệu quảng bá có lựa chọn (B-ISDN)
  Selective Call Acceptance (SCA)
  chấp nhận cuộc gọi chọn lọc
  selective call number
  số gọi điện thoại chọn lọc
  Selective Call Rejection (SCR)
  hủy bỏ cuộc gọi có chọn lọc
  selective call signal
  tín hiệu gọi chọn lọc
  selective calling
  sự gọi chọn lọc
  selective calling
  sự gọi có chọn lọc
  selective calling
  sự gọi có lựa chọn
  selective calling system
  hệ thống gọi chọn lọc
  selective calling system
  hệ thống gọi có chọn lọc
  selective channel filter
  bộ lọc đường kênh chọn lọc
  selective circuit
  mạch chọn lọc
  selective circuit
  mạch có lựa chọn
  Selective Circuit Reservation (SCR)
  dự phòng mạch có chọn lọc
  selective coating
  lớp phủ chọn lọc
  selective collection
  sự thu gom (có) lựa chọn
  Selective Combining (SC)
  tổ hợp có chọn lọc
  selective control
  lựa chọn
  selective cooling
  làm lạnh có chọn lọc
  selective corrosion
  ăn mòn chọn lọc
  selective corrosion
  sự ăn mòn (có) chọn lọc
  selective corrosion
  sự ăn mòn chọn lọc
  selective cracking
  cracking lựa chọn
  selective cracking process
  quá trình cracking chọn lọc
  selective cryptographic session
  phiên mã hóa có lựa chọn
  selective diffusion
  sự khuếch tán chọn lọc
  Selective Dissemination of Information (SDI)
  phổ biến thông tin có chọn lọc
  selective dissemination of information (SDI)
  sự phổ biến thông tin chọn lọc
  selective dump
  sự kết xuất chọn lọc
  selective dump
  sự xổ chọn lọc
  selective emission
  sự phát xạ chọn lọc
  selective entrainer
  chất đẩy chọn lọc
  selective erase
  sự xóa chọn lọc
  selective erase
  sự xóa có lựa chọn
  selective erosion
  sự xói có chọn lọc
  selective evaporation
  làm bay hơi chọn lọc
  selective extraction
  chiết chọn lọc
  selective extraction
  trích ly chọn lọc
  selective fading
  fadin chọn lọc
  selective fading
  sự tắt âm chọn lọc
  selective fading effects
  hiệu ứng fađinh chọn lọc
  selective feedback
  hồi tiếp có chọn lọc
  selective fermentation
  lên men chọn lọc
  selective floatation
  sự tuyển nổi chọn lọc
  selective flotation
  tuyển nổi chọn lọc
  selective fusion
  kết hợp có chọn lựa
  selective identification feature
  đặc điểm nhận dạng chọn lọc
  selective information
  thông tin chọn lọc
  selective interference
  nhiễu chọn lọc
  selective interrogation
  sự chất vấn chọn lọc
  selective interrogation
  sự hỏi chọn lọc
  selective ion electrode
  điện cực iôn hóa chọn lọc
  Selective level meter (SLM)
  máy đo mức có chọn
  selective light filter
  bộ lọc ánh sáng chọn lọc
  selective localization
  khu trú chọn lọc
  selective measuring device
  bộ phận đo lường chọn lọc
  selective medium
  môi trường chọn lọc
  selective metamorphism
  sự biến chất chọn lọc
  selective modulation
  sự điều chế chọn lọc
  selective modulator
  bộ điều chế chọn lọc
  selective parameter
  tham số được chọn
  selective photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện chọn lọc
  Selective Polling (T30) (SEP)
  Hỏi tuần tự có chọn lọc (T30)
  selective prompting
  sự nhắc chọn lọc
  selective prompting
  sự nhắc có lựa chọn
  selective protection
  bảo vệ chọn lọc
  selective radiation
  sự bức xạ chọn lọc
  selective receiver
  máy thu lựa chọn
  selective reducer
  dung dịch khử chọn lọc
  selective reflection
  phản xạ chọn lọc
  selective reflection
  sự phản xạ chọn lọc
  Selective Reject (HDLC) (SREJ)
  Loại bỏ có lựa chọn (HDLC)
  selective roentgenography
  chụp Rơngen chọn lọc
  selective rule
  quy tắc chọn lọc
  selective sample
  mẫu chọn lọc
  selective scattering
  tán xạ chọn lọc
  selective solution
  dung môi lựa chọn (làm sạch dầu)
  selective solvent
  dung môi chọn lọc
  selective solvent extraction
  chiết bằng dung môi chọn lọc
  selective sort
  sự sắp sếp chọn lọc
  selective stain
  chất nhuộm chọn lọc
  selective surface
  bề mặt chọn lọc
  selective system
  hệ thống chọn lọc
  Selective Tabulation (STAB)
  lập bảng có chọn lọc
  selective trace
  vết chọn lọc
  Selective Traffic Management (STM)
  quản lý lưu lượng có chọn lọc
  selective transmission
  sự truyền chọn lọc
  selective vehicle detector
  bộ dò phương tiện chọn lọc
  selective vibration
  sự đầm có chọn lọc
  selective vibration
  sự rung có chọn lọc
  selective voltmeter
  von kế chọn lọc
  selective wetting
  thấm ướt chọn lọc
  spectral selective pyrometer
  hỏa kế chọn theo phổ
  có tuyển chọn
  cục bộ
  lọc lựa
  lựa
  lựa chọn
  regional selective assistance
  phụ trợ lựa chọn qua miền
  selective adsorbent
  hút bám lựa chọn
  Selective Broadcast Signalling Virtual Channel (B-ISDN) (SBSVC)
  Kênh ảo báo hiệu quảng bá có lựa chọn (B-ISDN)
  selective calling
  sự gọi có lựa chọn
  selective circuit
  mạch có lựa chọn
  selective collection
  sự thu gom (có) lựa chọn
  selective cracking
  cracking lựa chọn
  selective cryptographic session
  phiên mã hóa có lựa chọn
  selective erase
  sự xóa có lựa chọn
  selective prompting
  sự nhắc có lựa chọn
  selective receiver
  máy thu lựa chọn
  Selective Reject (HDLC) (SREJ)
  Loại bỏ có lựa chọn (HDLC)
  selective solution
  dung môi lựa chọn (làm sạch dầu)
  tách ra
  từng phần

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X