• Xây dựng

  sơ đồ Grantt

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ Gantt

  Giải thích EN: A linear time chart on which scheduled performance goals are marked, allowing actual progress to be charted against the goals. (Namedfor Henry Laurence Gantt, who developed this chart in 1917.). Giải thích VN: Một biểu đồ thời gian tuyến tính trên đó các mục tiêu hiệu suất đã định được đánh dấu, cho phép sự tiến triển thực tế được đối chiếu với các mục tiêu. (Đặt tên theo Henry Laurence Gantt, người phát minh biểu đồ này năm 1917.).

  Kinh tế

  biểu đồ gantt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X