• /´glæsiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) sông băng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  băng hà
  cirque glacier
  đài vòng băng hà
  glacier boulder
  cuội băng hà
  rock glacier
  băng hà đá
  valley glacier
  băng hà thung lũng
  sông băng
  cirque glacier
  sông băng dạng vòng
  cliff glacier
  sông băng vách đứng
  composite glacier
  sông băng phức hợp
  continental glacier
  sông băng lục địa
  cornice glacier
  sông băng treo
  dead glacier
  sông băng chết
  glacier lake
  hồ sông băng
  hanging glacier
  sông băng treo
  high polar glacier
  sông băng vùng cực
  mountain glacier
  sông băng vùng núi
  névé glacier
  sông băng tuyết hạt
  plateau glacier
  sông băng cao nguyên
  rock glacier
  sông băng đá
  snow glacier
  sông băng tuyết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X