• /in haus/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tiến hành trong một nhóm hoặc một tổ chức

  Kỹ thuật chung

  nội bộ

  Giải thích EN: Of or relating to work done directly by an enterprise, using its own staff and facilities, as opposed to work contracted out to others. Giải thích VN: Thuộc hay liên quan đến công việc được làm trực tiếp bởi một xí nghiệp, sử dụng đội ngũ và cơ sở riêng, trái ngược với công việc được hợp đồng với các xí nghiệp khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X