• /´mæn¸pauə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhân công; nhân sự
  Sức người; nhân lực

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sức người
  manpower movement
  chuyển động nhờ sức người

  Kỹ thuật chung

  người làm thuê
  nhân công
  nhân lực
  balance of manpower resources
  cân bằng nhân lực
  manpower committee
  ủy ban nhân lực (ở Anh)
  Manpower Services Commission
  hội đồng dịch vụ nhân lực
  reduction of manpower
  sự làm giảm nhân lực

  Kinh tế

  nhân lực
  manpower analysis
  phân tích nhân lực
  manpower crisis
  sự khủng hoảng nhân lực
  manpower deficit
  sự thiếu nhân lực
  manpower deficit
  thiếu nhân lực
  manpower development
  phát triển nguồn nhân lực
  manpower planning
  quy hoạch nhân lực
  manpower policy
  chính sách nhân lực
  manpower shortage
  sự thiếu nhân lực
  manpower surplus
  dư thừa nhân lực
  manpower surplus
  sự dư thừa nhân lực
  reduction of manpower
  sự giảm bớt nhân lực
  nhân số
  số người lao động
  tổng số sức lao động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X