• /'defisit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tài chính) số tiền thiếu hụt (do chi lớn hơn thu)
  to make up a deficit; to meet a deficit
  bù lại số tiền thiếu hụt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ hụt
  sự hụt
  sự thiếu
  oxygen deficit
  sự thiếu oxi
  oxygen deficit
  sự thiếu ôxi
  pulse deficit
  sự thiếu hụt mạch
  saturation deficit
  sự thiếu ẩm (trong không khí)
  saturation deficit
  sự thiếu bão hòa

  Kinh tế

  nhập siêu
  chronic trade deficit
  nhập siêu thường niên
  deficit country
  nước nhập siêu
  payment deficit
  thâm hụt thanh toán (chỉ tình trạng nhập siêu của một nước)
  payments deficit
  thâm hụt thanh toán (chỉ tình trạng nhập siêu của một nước)
  thâm hụt
  accumulated deficit
  thâm hụt lũy kế
  annual deficit
  thâm hụt hàng năm
  balance of payment deficit
  thâm hụt cán cân thanh toán
  balance of payments deficit
  thâm hụt cán cân thu chi (quốc tế)
  balance of payments deficit
  thâm hụt thu chi (quốc tế)
  budget deficit
  thâm hụt ngân quỹ
  budget deficit
  thâm hụt ngân sách
  budget deficit budget
  thâm hụt ngân sách
  budgetary deficit
  thâm hụt ngân sách
  capital deficit
  thâm hụt vốn
  cash deficit
  thâm hụt quỹ
  cash deficit
  thâm hụt tiền mặt
  chronic trade deficit
  thâm hụt, mậu dịch thường xuyên
  corporate deficit
  thâm hụt của công ty
  deficit budget
  ngân sách thâm hụt
  deficit country
  nước thâm hụt
  deficit covering
  bù đắp thâm hụt
  deficit financing
  ngân sách thâm hụt
  deficit financing
  tài trợ bằng thâm hụt ngân sách
  deficit in revenue
  thu nhập thâm hụt hàng năm
  deficit of the balance of payments
  thâm hụt cán cân thanh toán
  deficit of the balance of trade
  thâm hụt cán cân mậu dịch
  external deficit
  thâm hụt đối ngoại
  financial deficit
  thâm hụt ngân sách
  financial deficit
  thâm hụt tài chính
  foreign trade deficit
  thâm hụt ngoại thương
  fundamental deficit
  thâm hụt có tính căn bản
  government budget deficit
  thâm hụt ngân sách của chính phủ
  international payment deficit
  thâm hụt thanh toán quốc tế
  large deficit
  thâm hụt số lớn
  large external deficit
  thâm hụt đối ngoại lớn
  make good the deficit
  bù đắp chỗ thâm hụt
  make good the deficit (to...)
  bù đắp chỗ thâm hụt
  natural employment deficit
  thâm hụt ở mức việc làm tự nhiên
  operating deficit
  thâm hụt doanh nghiệp
  overall deficit
  thâm hụt toàn diện
  payment deficit
  thâm hụt chi trả
  payment deficit
  thâm hụt thanh toán (chỉ tình trạng nhập siêu của một nước)
  payments deficit
  thâm hụt thanh toán (chỉ tình trạng nhập siêu của một nước)
  public sector deficit
  thâm hụt của khu vực nhà nước
  public sector deficit
  thâm hụt trong khu vực công
  run a deficit (to...)
  bị thâm hụt
  slash the budget deficit
  giảm đáng kể thâm hụt ngân sách
  sterling deficit
  thâm hụt bảng Anh
  surplus or deficit of annual receipts
  thặng dư hoặc thâm hụt của thu nhập hàng năm
  temporary deficit
  thâm hụt lâm thời
  trade deficit
  thâm hụt mậu dịch
  trade deficit
  thâm hụt mậu dịch, cán cân thương mại
  trade deficit or surplus
  thâm hụt hay thặng dư thương mại
  thâm thủng
  budget deficit
  thâm thủng ngân sách
  trade deficit or surplus
  thâm thủng hay thặng dư mậu dịch
  thiếu hụt
  deficit financing
  tài trợ thiếu hụt
  deficit in weight
  thiếu hụt trọng lượng
  deficit net worth
  thiếu hụt vốn
  deficit of labour power
  thiếu hụt sức lao động
  external deficit
  thiếu hụt đối ngoại
  bội chi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X