• /ri'sɔ:s/

  Cơ khí & công trình

  tiềm lực kinh tế

  Xây dựng

  nguồn tài nguyên
  reserve of resources
  dữ trữ các nguồn tài nguyên
  resources consumption rate
  cường độ sử dụng (nguồn) tài nguyên

  Kỹ thuật chung

  nguồn
  analysis of water resources and facilities
  sự phân tích các nguồn dự trữ nước
  available resources
  nguồn khả cấp
  balance of manpower resources
  cân bằng nguồn lao động
  balneological resources
  nguồn nước khoáng điều dưỡng
  cross domain resources
  nguồn liên vùng
  development of water resources
  sự khai lợi nguồn nước
  economic resources
  nguồn lợi kinh tế
  energy resources
  nguồn năng lượng
  extra-budgetary resources
  nguồn ngoài ngân sách
  fuel and power resources
  nguồn nhiên liệu năng lượng
  human resources
  nguồn nhân lực
  Human Resources (HR)
  nguồn nhân lực
  indigenous water resources
  nguồn nước địa phương
  karstic water resources
  nguồn nước kacstơ
  manpower resources
  nguồn dự trữ lao động
  natural resources
  nguồn lợi thiên nhiên
  natural water resources
  nguồn nước thiên nhiên
  power resources
  nguồn năng lượng
  reserve of resources
  dữ trữ các nguồn tài nguyên
  resources allotment
  sự phân nguồn dự trữ
  resources consumption rate
  cường độ sử dụng (nguồn) tài nguyên
  resources supply
  nguồn dữ trữ
  shared resources
  nguồn phân chia
  supply with material resources
  sự bổ sung nguồn vật tư
  system resources
  nguồn hệ thống
  territorial resources
  nguồn dự trữ đất đai
  thermal water resources
  nguồn nước khoáng
  utilization of water resources
  sự sử dụng nguồn nước
  water power resources
  nguồn thủy năng
  water resources
  nguồn dự trữ nước
  water resources
  nguồn nước
  water resources
  nguồn thủy năng
  water resources design
  nghiên cứu nguồn nước
  water-resources map
  bản đồ nguồn nước
  nguồn dự trữ
  analysis of water resources and facilities
  sự phân tích các nguồn dự trữ nước
  manpower resources
  nguồn dự trữ lao động
  resources allotment
  sự phân nguồn dự trữ
  territorial resources
  nguồn dự trữ đất đai
  water resources
  nguồn dự trữ nước

  Kinh tế

  của cải
  nguồn lực
  allocation of resources
  phân phối các nguồn lực
  financial resources
  nguồn lực tài chính
  human resources management
  quản lý nguồn lực con người
  nguồn tài nguyên
  nguồn tiền mặt
  tài nguyên
  ad hoc resources
  tài nguyên đặc biệt
  available resources
  tài nguyên khả dụng
  conservation of resources
  sự bảo tồn tài nguyên
  disposition of resources
  sự bán tài nguyên
  distribution of resources
  phân phối tài nguyên
  drain on the resources
  sự tiêu hao tài nguyên
  environment and natural resources
  quy hoạch môi trường và tài nguyên thiên nhiên
  exhaustion resources
  tài nguyên khô kiệt
  human resources
  tài nguyên con người
  interurban recreational resources
  các tài nguyên giải trí liên đô thị
  intra urban recreational resources
  tài nguyên giải trì nội thành
  liquid resources
  tài nguyên lưu động
  maritime resources
  tài nguyên biển
  material resources
  tài nguyên vật chất
  natural resources
  tài nguyên thiên nhiên
  natural resources company
  công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên
  non-permanent resources
  tài nguyên không có tính vĩnh cửu
  non-renewable resources
  tài nguyên không thể tái tạo
  optimum employment of resources
  sử dụng tài nguyên tối ưu
  permanent resources
  tài nguyên có tính vĩnh cửu
  potential resources
  tài nguyên tiềm tàng
  recycling of resources
  sự tái tạo tài nguyên
  resources allocation
  sự phân bổ tài nguyên
  scare resources
  tài nguyên khan hiếm
  underdeveloped resources
  tài nguyên chưa khai thác
  untapped natural resources
  tài nguyên thiên nhiên chưa khai thác
  utilization of resources
  sự sử dụng hữu hiệu tài nguyên
  utilization of resources
  sự sử dụng tài nguyên hữu hiệu
  tài lực
  tiềm lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X