• (đổi hướng từ Manufacturer's)
  /¸mæni´fæktʃərə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bịa chuyện
  Người chế tạo, người sản xuất
  Nhà văn viết ẩu để kiếm tiền
  Nhà công nghiệp; chủ xí nghiệp, chủ xưởng

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Nhà sản xuất (chế tạo)
  Cá nhân, tổ chức tạo ra các sản phẩm hàng hoá và có quyền quyết định về mọi mặt đối với sản phẩm hàng hoá đó.


  Cơ khí & công trình

  người chế tạo
  nhà chế tạo

  Kỹ thuật chung

  người sản xuất
  nhà sản xuất
  board manufacturer
  nhà sản xuất bảng mạch
  board manufacturer
  nhà sản xuất tấm mạch
  chip manufacturer
  nhà sản xuất chip
  chip manufacturer
  nhà sản xuất vi mạch
  clone manufacturer
  nhà sản xuất máy nhái
  Commercial Original Equipment Manufacturer (COEM)
  nhà sản xuất thiết bị thương phẩm gốc
  engine manufacturer
  nhà sản xuất động cơ
  equipment manufacturer
  nhà sản xuất thiết bị
  Manufacturer Specific Information (MSI)
  thông tin riêng của nhà sản xuất
  Manufacturer Specified Blocks (MSB)
  các khối đặc trưng của nhà sản xuất
  OEM (originalequipment manufacturer)
  nhà sản xuất thiết bị gốc
  OEM (originalequipment manufacturer)
  nhà sản xuất tích hợp gốc
  Original End-product Manufacturer (OEM)
  nhà sản xuất sản phẩm đầu cuối gốc
  original equipment manufacturer (EOM)
  nhà sản xuất thiết bị gốc
  original equipment manufacturer (OEM)
  nhà sản xuất thiết bị gốc
  PEM (Peripheralequipment manufacturer)
  nhà sản xuất thiết bị ngoại vi
  peripheral equipment manufacturer (PEM)
  nhà sản xuất thiết bị ngoại vi
  Personal Computer Manufacturer (PCM)
  nhà sản xuất máy tính cá nhân
  software manufacturer
  nhà sản xuất phần mềm
  Technical Original Equipment Manufacturer (TOEM)
  nhà sản xuất thiết bị kỹ thuật gốc
  hãng sản xuất

  Kinh tế

  chủ xí nghiệp
  chủ xưởng
  người sản xuất
  original equipment manufacturer
  người sản xuất thiết bị ban đầu
  nhà chế tạo
  nhà công nghiệp
  nhà sản xuất
  manufacturer of consumer goods
  nhà sản xuất hàng tiêu dùng
  name of manufacturer
  tên nhà sản xuất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X