• /kə'mɜ:ʃl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) buôn bán; (thuộc) thương mại; (thuộc) thương nghiệp
  commercial school
  trường thương nghiệp
  commercial vehicles
  phương tiện chở hàng
  commercial treaty
  hiệp ước thương mại
  Commercial broadcast
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) buổi phát thanh quảng cáo hàng
  commercial room
  phòng khách sạn cho những người đi chào hàng
  commercial traveller
  người đi chào hàng

  Danh từ

  (thông tục) người chào hàng
  Buổi phát thanh quảng cáo hàng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thương phẩm
  commercial manufacture
  sự sản xuất thương phẩm

  Toán & tin

  thương mại
  CES (commercialexpert system)
  hệ thống chuyên gia thương mại
  commercial character
  ký tự thương mại
  commercial computer
  máy tính thương mại
  commercial computing
  tin học thương mại
  commercial expert system
  hệ thống chuyên gia thương mại
  commercial statistics
  thống kê thương mại
  commercial version (vs. shareware, e.g.)
  phiên bản thương mại
  production, commercial version
  phiên bản thương mại

  Kỹ thuật chung

  có tính thương mại
  giao dịch
  commercial bank
  ngân hàng giao dịch
  commercial instruction processing (CIP)
  đơn vị xử lý giao dịch
  sự quảng cáo
  thương nghiệp
  commercial (industrial) freezing system [unit]
  hệ thống kết đông thương nghiệp
  commercial (industrial) freezing system [unit]
  máy kết đông thương nghiệp
  commercial air-conditioning equipment [machinery]
  máy điều hòa không khí thương nghiệp
  commercial cold storage
  sự bảo quản lạnh thương nghiệp
  commercial condensing unit
  tổ ngưng tụ thương nghiệp
  commercial cooling
  làm lạnh thương nghiệp
  commercial cooling
  sự làm lạnh thương nghiệp
  commercial freeze
  máy kết đông thương nghiệp
  commercial freezing
  kết đông thương nghiệp
  commercial froster
  máy kết đông thương nghiệp
  commercial ice generator [maker]
  máy đá thương nghiệp
  commercial refrigerated cabinet
  tủ lạnh thương nghiệp
  commercial refrigerating installation
  trạm lạnh thương nghiệp
  commercial refrigerating machine
  máy lạnh thương nghiệp
  commercial refrigerating unit
  tổ máy lạnh thương nghiệp
  commercial refrigeration
  làm lạnh thương nghiệp
  commercial refrigeration compressor
  máy nén lạnh thương nghiệp
  commercial refrigeration equipment [machinery]
  máy móc lạnh thương nghiệp
  commercial refrigeration equipment [machinery]
  thiết bị lạnh thương nghiệp
  commercial refrigerator
  máy lạnh thương nghiệp
  commercial refrigerator
  tủ lạnh thương nghiệp
  commercial sealed compressor
  máy nén kín thương nghiệp
  commercial statistics
  thống kê thương nghiệp
  commercial thermometer
  nhiệt kế thương nghiệp
  commercial town
  thành phố thương nghiệp

  Kinh tế

  có tính chất quảng cáo
  dành cho buôn bán
  thuộc về mậu dịch
  thuộc về thương mại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X