• /'pə:snl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cá nhân, tư, riêng
  my personal opinion
  ý kiến cá nhân tôi, ý kiến riêng tôi
  this is personal to myself
  đây là việc riêng của tôi
  Nói đến cá nhân, ám chỉ cá nhân, đả kích cá nhân
  personal remarks
  những nhận xét ám chỉ cá nhân; những lời chỉ trích cá nhân
  Dành cho cá nhân, dành riêng
  a personal account
  một tài khoản riêng, tài khoản cá nhân
  Đích thân, trực tiếp làm
  a personal acquaintance
  người mình đích thân làm quen
  a personal interview
  cuộc phỏng vấn trực tiếp
  (ngôn ngữ học) chỉ ngôi, thuộc ngôi
  personal pronoun
  đại từ chỉ ngôi
  Cá nhân (thuộc về thân thể)
  personal cleanliness
  sự sạch sẽ cá nhân
  personal hygiene
  sự vệ sinh cá nhân

  Danh từ, (thường) số nhiều

  Mục việc riêng (báo chí)
  personal column
  mục nhắn tin, quảng cáo việc riêng (báo chí)
  personal property
  tài sản riêng, tài sản cá nhân (không kể ruộng đất)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cá nhân

  Giải thích VN: Được sở hữu riêng: do có các bí mật thương mại, và công nghệ hoặc các đặc trưng được xây dựng riêng, mà chủ nhân không muốn tiết lộ, nên phải đề phòng những người khác sao chép hoặc nhân bản một sản phẩm hay một chương trình, trừ phi họ đã trả tiền bản quyền. Ngược lại sở hữu riêng là công khai xây dựng riêng, nhưng được xuất bản rộng rãi và sẵn sàng cho người khác bắt chước theo.

  IBM PC (IBMPersonal Computer)
  máy tính cá nhân IBM
  PCSA (personalcomputing system architecture)
  kiến trúc hệ thống tính toán cá nhân
  PDA ( personal digital assistant)
  máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số
  PDA (Personaldigital assistant)
  hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân
  personal address book
  sổ địa chỉ cá nhân
  personal area network
  mạng diện cá nhân
  personal area network
  mạng khu vực (cá nhân)
  personal code
  mã cá nhân, mã riêng
  personal communication service (PCS)
  dịch vụ truyền thông cá nhân-PCS
  personal computer communication
  kết nối máy tính cá nhân
  Personal Computer Manufacturer (PCM)
  nhà sản xuất máy tính cá nhân
  personal computing system architecture (PCSA)
  kiến trúc hệ thống tính toán cá nhân
  personal digital assistant (PDA)
  hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân
  personal document
  tài liệu cá nhân
  personal electronic transaction (PET)
  sự giao dịch điện tử cá nhân
  personal electronic transactor (PET)
  bộ giao dịch điện tử cá nhân
  personal folder files (PST)
  tệp tin danh mục cá nhân
  personal identification (PID)
  sự nhận biết cá nhân
  personal identification (PID)
  sự nhận dạng cá nhân
  personal identification device
  thiết bị định danh cá nhân
  personal information
  thông tin cá nhân
  personal information and communication device (PICD)
  thông tin cá nhân thiết bị truyền thông
  personal management software
  phần mềm quản lý cá nhân
  personal name
  tên cá nhân
  personal robot
  robot cá nhân
  personal workstation
  trạm làm việc cá nhân
  PET (Personalelectronic transaction)
  sự giao dịch điện tử cá nhân
  PET (Personalelectronic transactor)
  bộ giao dịch điện tử cá nhân
  physical delivery personal name
  tên cá nhân gửi vật lý
  PIC (Personalidentification code)
  mã nhận dạng cá nhân
  PIM (Personalinformation manager)
  bộ quản lý thông tin cá nhân
  PLD (personalidentification)
  sự nhận biết cá nhân
  PLD (personalidentification)
  sự nhận dạng cá nhân
  riêng

  Giải thích VN: Được sở hữu riêng: do có các bí mật thương mại, và công nghệ hoặc các đặc trưng được xây dựng riêng, mà chủ nhân không muốn tiết lộ, nên phải đề phòng những người khác sao chép hoặc nhân bản một sản phẩm hay một chương trình, trừ phi họ đã trả tiền bản quyền. Ngược lại sở hữu riêng là công khai (xây dựng riêng (như) ng được xuất bản rộng rãi và sẵn sàng cho người khác bắt chước theo).

  PCN (personalcommunications network)
  mạng truyền thông riêng
  PCS (Personalcommunications services)
  dịch vụ truyền thông riêng
  personal code
  mã cá nhân, mã riêng
  personal communications network (PCN)
  mạng truyền thông riêng
  personal communications services (PCS)
  dịch vụ truyền thông riêng
  personal document
  tài liệu riêng

  Kinh tế

  cá nhân
  intuit us personal
  nhầm vào cá nhân
  non-personal selling
  bán không tiếp xúc trực tiếp cá nhân
  per capita personal consumption
  tiêu dùng cá nhân bình quân đầu người
  personal accident insurance
  bảo hiểm tai nạn cá nhân
  personal accident insurance policy
  đơn bảo hiểm tai nạn cá nhân
  personal accident policy
  bảo hiểm tai nạn cá nhân
  personal accident policy
  chính sách bảo hiểm tai nạn cá nhân
  personal account
  tài khoản cá nhân
  personal accounts
  tài khoản cá nhân (kế toán)
  personal action
  tố tụng cá nhân
  personal allowance
  tiền khấu trừ thuế cá nhân
  personal asset
  tài sản cá nhân
  personal assets
  tài sản cá nhân
  personal chattels
  đồ dùng cá nhân
  personal cheque
  séc cá nhân
  personal consumption expenditure
  chi phí tiêu dùng cá nhân, đối nhân
  personal consumption expenditure
  chi tiêu tiêu dùng cá nhân
  personal contacts
  quan hệ cá nhân
  personal credit
  tín dụng cá nhân
  personal credit
  tín nhiệm cá nhân
  personal credit
  tính dụng cá nhân, đối nhân
  personal data
  dữ liệu cá nhân (trong máy tính cần được giữ kín và bảo vệ)
  personal data
  dữ liệu cá nhân (trong máy tính, cần được bảo vệ và giữ kín)
  personal dividend income
  thu nhập cổ tức cá nhân
  personal effects
  đồ đạc cá nhân
  personal effects
  đồ dùng cá nhân
  personal effects
  tài sản cá nhân
  personal effects
  vật sở hữu cá nhân
  personal estate
  tài sản cá nhân
  personal evidence
  chứng cớ cá nhân
  personal file
  hồ sơ cá nhân
  personal finance company
  công ty cho vay cá nhân
  personal financial statement
  bản quyết toán tài chính cá nhân
  personal guarantee
  sự bảo đảm của cá nhân
  personal history form
  bản lý lịch cá nhân
  personal household effects
  đồ dùng cá nhân gia đình
  personal identification number
  số nhận diện cá nhân
  personal identification number
  số phận dạng cá nhân
  personal income
  thu nhập cá nhân
  personal income from property
  thu nhập (từ) tài sản cá nhân
  personal income tax
  thuế thu nhập cá nhân
  personal insurance
  bảo hiểm cá nhân
  personal interest income
  thu nhập lãi cá nhân
  personal investment
  đầu tư cá nhân
  personal property
  tài sản cá nhân
  personal property
  tài vật cá nhân
  personal property
  việc riêng (của cá nhân)
  personal record
  hồ sơ cá nhân
  personal relief
  sự miễn thuế cá nhân
  personal saving
  tiết kiệm cá nhân
  personal saving
  tiết kiệm của cá nhân
  personal security
  an toàn cá nhân
  personal security
  giấy bảo đảm cá nhân
  personal selling
  bán hàng giao tiếp cá nhân
  personal selling
  cách bán trực tiếp cá nhân
  personal service
  cách bán trực tiếp cá nhân
  personal tax
  thuế cá nhân
  Safeguarding Your Personal Information
  Giữ gìn Tin tức Cá nhân
  riêng
  personal asset
  tài sản riêng
  personal assistant
  phụ tá riêng
  personal assistant
  thư ký riêng
  personal assistant
  trợ lý riêng
  personal evidence
  chứng cớ riêng
  personal interview
  phỏng vấn riêng
  personal management
  quản lý riêng
  personal organizer
  người tổ chức riêng
  personal property
  tài sản riêng
  personal property
  việc riêng (của cá nhân)
  personal representative
  người đại diện riêng
  personal secretary
  thư ký riêng
  riêng tư

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  general , public

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X