• (đổi hướng từ Modifications)
  /,mɔdifi'keiʃn//

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sửa đổi, sự biến cải, sự thay đổi
  Sự làm giảm nhẹ, sự bớt đi, sự dịu đi
  (ngôn ngữ học) sự biến thể; hiện tượng biến âm sắc
  (ngôn ngữ học) sự bổ nghĩa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự sửa đổi, sự biến đổi

  Cơ - Điện tử

  Sự biến đổi, sự sửa đổi

  Toán & tin

  sự đổi dạng, sự (thay) đổi, sự điều chỉnh
  modification of orders
  (máy tính ) đổi lệnh
  address modification mt.
  đổi địa chỉ

  Kỹ thuật chung

  biến thể
  điều chỉnh
  orbit modification
  điều chỉnh quỹ đạo
  sự cải tạo, thay đổi

  Giải thích EN: A temporary or permanent change made to an object or process in order to improve design or performance, or to correct a defect.

  Giải thích VN: Sự thay đổi tạm thời hay vĩnh cửu cho một vật hay một quy trình nhằm nâng cao thiết kế hay hoạt động, hoặc để khắc phục lỗi.

  sự hiệu chỉnh
  instruction modification
  sự hiệu chỉnh lệnh
  sự sửa đổi
  sự thay đổi
  address modification
  sự thay đổi địa chỉ
  object modification
  sự thay đổi đối tượng
  orbit modification
  sự thay đổi quỹ đạo
  spectrum modification notice
  thông báo sự thay đổi phổ
  sửa đổi
  thay đổi
  address modification
  sự thay đổi địa chỉ
  address modification
  thay đổi địa chỉ
  behavior modification
  thay đổi tập tính
  modification time
  thời gian thay đổi
  modification time (ofa file, e.g.)
  thời gian thay đổi (của tệp)
  object modification
  sự thay đổi đối tượng
  orbit modification
  sự thay đổi quỹ đạo
  spectrum modification notice
  thông báo sự thay đổi phổ

  Kinh tế

  sự biến tính
  starch modification
  sự biến tính tinh bột
  sự sửa đổi
  sự thay đổi
  thay đổi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X