• /ɪn'strʌkʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dạy
  Kiến thức truyền cho, tài liệu cung cấp cho
  ( số nhiều) chỉ thị, lời chỉ dẫn
  incontestably, there are many valuable instructions in this user's guide
  không thể chối cãi rằng có nhiều lời hướng dẫn quý giá trong quyển sách hướng dẫn này

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chỉ lệnh

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  actual instruction
  chỉ lệnh thực
  instruction address
  địa chỉ lệnh
  instruction address stop
  điểm dừng địa chỉ lệnh
  lệnh (máy tính)
  computer instruction code
  mã lệnh máy tính

  Xây dựng

  học vấn
  kiến thức

  Kỹ thuật chung

  bản hướng dẫn
  introductory instruction
  bản hướng dẫn vận hành
  chương trình
  program instruction
  lệnh chương trình
  supervisor call instruction
  lệnh gọi chương trình giám sát
  chương trình (máy tính)
  hướng dẫn

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  Field Entry Instruction (FEI)
  hướng dẫn đầu vào trường
  installation instruction
  hướng dẫn lắp đặt
  instruction book
  hướng dẫn vận hành
  instruction book
  sổ tay hướng dẫn
  instruction book
  sách hướng dẫn
  instruction control unit
  bộ hướng dẫn điều khiển
  instruction for opening
  hướng dẫn mở
  instruction for use
  hướng dẫn sử dụng
  instruction manual
  quy trình hướng dẫn
  instruction sheet
  bản hướng dẫn
  instruction sheet
  phiếu hướng dẫn
  introductory instruction
  bản hướng dẫn vận hành
  jointing instruction
  hướng dẫn nối cáp
  safety instruction
  hướng dẫn về an toàn
  Technical Instruction
  hướng dẫn kỹ thuật
  lệnh

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  absolute instruction
  lệnh tuyệt đối
  accumulator shift instruction
  lệnh dịch thay tổng
  actual instruction
  chỉ lệnh thực
  actual instruction
  lệnh có hiệu lực
  actual instruction
  lệnh thực
  additional instruction
  lệnh bổ sung
  address-less instruction
  lệnh không địa chỉ
  alphanumeric instruction
  lệnh chữ số
  arithmetic instruction
  lệnh số học
  arithmetic instruction
  lệnh toán
  arithmetical instruction
  lệnh số học
  assembler control instruction
  lệnh điều khiển hợp ngữ
  assembly instruction
  lệnh hợp ngữ
  assignment instruction
  lệnh gán
  auxiliary instruction buffer
  bộ đệm lệnh phụ
  basic instruction
  lệnh cơ bản
  basic instruction
  lệnh cơ sở
  basic instruction set
  dãy lệnh cơ bản
  basic instruction set
  tập lệnh cơ sở
  blank instruction
  lệnh khống
  block handling macro instruction
  lệnh macro xử lý khối
  block instruction
  lệnh khối
  branch instruction
  lệnh phân nhánh
  branch instruction
  lệnh rẽ nhánh
  branched programmed instruction
  lệnh lập trình rẽ nhánh
  break instruction
  lệnh ngắt
  breakpoint instruction
  lệnh điểm ngắt
  call instruction
  lệnh gọi
  calling instruction
  lệnh gọi
  CISC (complexinstruction set computer)
  máy tính dùng tập lệnh phức
  CISC (complexinstruction set computer)
  máy tính có tập lệnh phức
  CISC (complexinstruction set computer)
  máy tính tập lệnh phức hợp
  CISC (CompositeInstruction Set Computer)
  máy tính có bộ lệnh phức hợp
  clearing instruction
  lệnh xóa
  compare instruction
  lệnh so sánh
  complex instruction set computer
  máy tính có bộ lệnh phức hợp
  complex instruction set computer (CISC)
  máy tính dùng tập lệnh phức
  Complex Instruction Set Computer (CISC)
  máy tính có bộ lệnh phức hợp
  complex instruction set computer (CISC)
  máy tính có tập lệnh phức
  complex instruction set computer-CISC
  máy tính có tập lệnh phức hợp
  computer instruction
  lệnh máy (tính)
  computer instruction code
  mã lệnh máy tính
  computer instruction set
  tập lệnh máy
  computer managed instruction
  lệnh quản lý máy
  conditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển có điều kiện
  conditional instruction
  lệnh có điều kiện
  conditional jump instruction
  lệnh nhảy có điều kiện
  conditional transfer instruction
  lệnh chuyển có điều kiện
  conditional transfer instruction
  lệnh chuyển tiếp phụ thuộc
  conditioned stop instruction
  lệnh dừng có điều kiện
  constant instruction
  lệnh hằng
  control instruction
  lệnh điều khiển
  control instruction register
  thanh ghi lệnh điều khiển
  control transfer instruction
  lệnh (truyền) điều khiển
  control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển
  control transfer instruction
  lệnh truyền điều khiển
  copy instruction
  lệnh sao chép
  current-instruction register
  thanh ghi lệnh hiện hành
  data move instruction
  lệnh di chuyển dữ liệu
  decimal instruction
  lệnh thập phân
  decision instruction
  lệnh quyết định
  declarative macro instruction
  vĩ lệnh khai báo
  direct instruction
  lệnh trực tiếp
  discrimination instruction
  lệnh lựa chọn
  discrimination instruction
  lệnh phân biệt
  display instruction
  lệnh hiển thị
  do-nothing instruction
  lệnh không làm gì
  do-nothing instruction
  lệnh NOOP
  do-nothing instruction
  lệnh vô tác
  DPCX instruction
  lệnh DPCX
  dummy instruction
  lệnh giả
  edit instruction
  lệnh soạn thảo
  effective instruction
  lệnh hiệu dụng
  effective instruction
  lệnh thực
  enabled instruction
  lệnh được phép
  entry instruction
  lệnh nhập
  entry instruction
  lệnh vào
  executable instruction
  lệnh thực hiện được
  executive instruction
  lệnh điều hành
  extract instruction
  lệnh trích
  fetch instruction
  lệnh nạp
  fetch instruction
  lệnh tải
  fetch instruction
  lệnh tìm nạp
  Field Entry Instruction Control Object (FEICO)
  đối tượng điều khiển lệnh đầu vào trường
  Field Entry Instruction Record (FEIR)
  bản ghi lệnh đầu vào trường
  format instruction
  lệnh khuôn dạng
  four-address instruction
  lệnh bốn địa chỉ
  general instruction
  lệnh tổng quát
  GOTO instruction
  lệnh GOTO
  halt instruction
  lệnh dừng
  halt instruction
  lệnh tạm dừng
  housekeeping instruction
  lệnh nội dịch
  I-time (instructiontime)
  thời gian lệnh
  I/O-privileged instruction
  lệnh đặc quyền vào/ra
  IAR (instructionaddress register)
  thanh ghi địa chỉ lệnh
  idealized instruction set (IIS)
  tập lệnh lý tưởng hóa
  IE (instructionelement)
  phần tử lệnh
  IE (instructionelement)
  thành phần lệnh
  IIS (idealizedinstruction set)
  tập lệnh lý tưởng hóa
  illegal instruction
  lệnh không hợp lệ
  illegal instruction
  lệnh không hợp pháp
  illegal instruction
  lệnh sai
  immediate instruction
  lệnh trực tiếp
  immediate instruction
  lệnh tức thì
  immediate instruction
  lệnh tức thời
  imperative instruction
  lệnh bắt buộc
  indexed instruction
  lệnh chỉ số hóa
  indexed instruction
  lệnh có chỉ số
  indexed instruction
  lệnh có ghi chỉ số
  indirect instruction
  lệnh gián tiếp
  information moving instruction
  lệnh chuyển thông tin
  initial instruction
  lệnh ban đầu
  initial instruction
  lệnh khởi đầu
  initial instruction
  lệnh khởi động
  input/output instruction
  lệnh nhập/xuất
  input/output instruction
  lệnh ra/vào
  instruction (punched) card
  đục lỗ mang lệnh
  instruction (punched) card
  thẻ đục lỗ mang lệnh
  instruction address
  địa chỉ của lệnh
  instruction address
  địa chỉ lệnh
  Instruction Address Generation (IAG)
  tạo địa chỉ lệnh
  instruction address register
  thanh ghi con trỏ lệnh
  instruction address register
  thanh ghi địa chỉ lệnh
  Instruction Address Register (IAR)
  bộ ghi địa chỉ lệnh
  instruction address register (IAR)
  thanh ghi địa chỉ lệnh
  instruction address stop
  điểm dừng địa chỉ lệnh
  instruction area
  vùng lệnh
  Instruction Buffer (IB)
  bộ đệm lệnh
  instruction cache
  bộ nhớ lệnh
  instruction character
  kí tự lệnh
  instruction character
  ký tự lệnh
  instruction code
  mã lệnh
  instruction coding
  mã hóa lệnh
  instruction complement
  phần bổ sung lệnh
  instruction constant
  hằng số lệnh
  instruction control unit
  bộ điều khiển lệnh
  instruction control unit
  khối điều khiển lệnh
  instruction counter
  bộ đếm lệnh
  instruction cycle
  chu trình lệnh
  instruction cycle
  vòng lệnh
  instruction cycle time
  thời gian chu kỳ lệnh
  instruction deck
  tập lệnh
  instruction decoder
  bộ giải mã lệnh
  instruction decoding
  sự giải mã lệnh
  instruction element (IE)
  phần tử lệnh
  instruction element (IE)
  thành phần lệnh
  instruction execution
  sự thực hiện lệnh
  instruction execution retry
  chạy thử lại lệnh
  instruction fetch cycle
  vòng tìm nạp lệnh
  instruction fetch unit
  đơn vị tìm nạp lệnh
  instruction fetching
  sự nạp lệnh
  instruction fetching
  sự tìm nạp lệnh
  instruction format
  khuôn lệnh
  instruction format
  dạng thức lệnh
  instruction format
  định dạng lệnh
  instruction format
  format lệnh
  instruction frequency
  tần số lệnh
  instruction group
  nhóm lệnh
  instruction length
  độ dài lệnh
  instruction look-ahead
  kiểm tra trước lệnh
  instruction mix
  hỗn hợp lệnh
  instruction mix
  trộn lệnh
  instruction modification
  sự hiệu chỉnh lệnh
  instruction modification
  sự sửa đổi lệnh
  instruction modification
  sự sửa lệnh
  instruction modification
  sửa đổi lệnh
  instruction modifier
  bộ hiệu chỉnh lệnh
  instruction modifier
  bộ sửa đổi lệnh
  instruction pipelining
  sự xử lý liên lệnh
  Instruction Pointer (IP)
  con trỏ lệnh
  instruction pointer register
  thanh ghi con trỏ lệnh
  instruction pointer register
  thanh ghi địa chỉ lệnh
  instruction prefetch buffer
  bộ đệm tìm nạp lệnh trước
  instruction processor
  bộ xử lý lệnh
  instruction register
  bộ ghi lệnh
  Instruction Register (IR)
  bộ ghi lệnh
  instruction register (IR)
  thanh ghi lệnh
  instruction repertoire
  danh mục lệnh
  instruction repertoire
  tập hợp lệnh
  instruction repertory
  danh mục lệnh
  instruction repertory
  thư mục lệnh
  instruction set
  danh mục lệnh
  instruction set
  tập hợp lệnh
  instruction set processor language (ISPL)
  ngôn ngữ bộ xử lý tập lệnh
  instruction set processor specifications (ISPS)
  đặc tả bộ xử lý tập lệnh
  instruction stream
  luồng lệnh
  instruction stream
  dãy lệnh
  instruction stream
  dòng lệnh
  instruction tape
  băng lệnh
  instruction termination
  ngừng lệnh
  instruction time
  thời gian lệnh
  instruction time (I-time)
  thời gian lệnh
  instruction transfer
  sự chuyển lệnh
  Instruction Unit (IU)
  khối lệnh
  Instruction-Set Architecture (ISA)
  kiến trúc tập hợp lệnh
  interactive instruction
  lệnh tương tác
  IR (instructionregister)
  thanh ghi lệnh
  ISP (instructionset processor)
  bộ xử lý tập lệnh
  ISPL [[]] (instructionset processor language) [[]].
  ngôn ngữ bộ xử lý tập lệnh
  ISPS (instructionset processor specifications)
  đặc tả bộ xử lý tập lệnh
  iterative instruction
  lệnh của chu trình
  jump instruction
  lệnh nhảy
  jump instruction
  lệnh rẽ nhánh
  linkage instruction
  lệnh liên kết
  logic instruction
  lệnh lôgic
  logical instruction
  lệnh lôgic
  Long Instruction Word (LIW)
  từ lệnh dài
  machine instruction
  lệnh máy
  machine instruction code
  mã lệnh máy
  machine instruction processor
  bộ xử lý lệnh máy
  machine instruction set
  tập lệnh máy
  machine instruction statement
  câu lệnh máy
  macro instruction
  vĩ lệnh
  macro-instruction
  lệnh macrô
  macroprocessing instruction
  lệnh xử lý macro
  main instruction buffer
  bộ đệm lệnh chính
  master instruction tape
  băng lệnh chính
  memory-reference instruction
  lệnh tham chiếu bộ nhớ
  micro-instruction
  vi lệnh
  microprogrammable instruction
  lệnh khả vi lập trình
  microprogrammable instruction
  lệnh vi lập trình được
  MIMD (multiple-instruction, multiple-data)
  phương pháp đa lệnh
  MIMD machine (multipleinstruction multiple-data machine)
  máy đa lệnh đa dữ liệu
  MISD machine (multiple-instruction single-data machine)
  máy đa lệnh đơn dữ liệu
  mode instruction code
  mã lệnh chế độ
  multiaddress instruction
  lệnh đa địa chỉ
  multiaddress instruction
  lệnh đa địa chỉ hóa
  multiaddress instruction
  lệnh nhiều địa chỉ
  Multiple Instruction stream, Multiple Data stream (MIMD)
  Luồng đa lệnh/Luồng đa dữ liệu
  multiple-address instruction
  lệnh nhiều địa chỉ
  multiple-instruction multiple-data machine
  máy đa lệnh
  multiple-instruction single-data machine (MISDmachine)
  máy đa lệnh đơn dữ liệu
  n-address instruction
  lệnh n địa chỉ
  n-plus-one address instruction
  lệnh địa chỉ n+1
  negative instruction
  lệnh phủ định
  Next Instruction Address (NIA)
  địa chỉ lệnh tiếp theo
  no operation instruction
  lệnh không thực hiện
  no-address instruction
  lệnh không địa chỉ
  NO-OP instruction
  lệnh NO_OP
  NO-OP instruction
  lệnh vô tác
  no-operation instruction
  lệnh không hoạt động
  no-operation instruction
  lệnh trống
  no-operation instruction
  lệnh vô tác
  no-operation instruction (NOP)
  lệnh không hoạt động
  no-operation instruction (NOP)
  lệnh vô tác
  non-operable instruction
  lệnh trống
  non-operable instruction
  lệnh vô tác
  non-operational instruction
  lệnh không hoạt động
  non-operational instruction
  lệnh vô tác
  NOP (no-operation instruction)
  lệnh không hoạt động
  NOP (no-operation instruction)
  lệnh vô tác
  null instruction
  lệnh giả
  null instruction
  lệnh rỗng
  one-address instruction
  lệnh địa chỉ đơn
  one-address instruction
  lệnh một địa chỉ
  one-plus-one address instruction
  lệnh địa chỉ một cộng một
  operating instruction
  lệnh điều hành
  operating instruction
  lệnh thao tác
  option instruction
  lệnh chọn
  option instruction
  lệnh tùy chọn
  optional halt instruction
  lệnh tạm ngừng tùy chọn
  optional stop instruction
  lệnh ngừng tùy chọn
  optional-pause instruction
  lệnh dừng tùy chọn
  orthogonal instruction set
  tập lệnh trực giao
  output instruction
  lệnh xuất
  parallel instruction execution
  sự thực hiện lệnh song song
  pause instruction
  lệnh dừng
  pause instruction
  lệnh tạm dừng
  presumptive instruction
  lệnh giả định
  privilege instruction
  lệnh ưu tiên
  privileged instruction
  lệnh đặc quyền
  privileged instruction
  lệnh ưu tiên
  processing instruction
  lệnh xử lý
  processing instruction entity
  thực thể lệnh xử lý
  program instruction
  lệnh chương trình
  programmed instruction
  lệnh đã lập trình
  programmed instruction
  lệnh lập trình
  programming instruction
  lệnh lập trình
  push instruction
  lệnh đẩy
  read-only instruction
  lệnh chỉ đọc
  reduced instruction set computer
  máy tính dùng tập lệnh rút gọn
  reduced instruction set computer (RISC)
  máy tính dùng tập lệnh rút gọn ( RISC)
  Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  máy tính có bộ lệnh rút gọn
  reduced instruction set computer-RISC
  máy tính dùng tập lệnh rút gọn (RISC)
  reduced instruction set computing (RISC)
  sự tính toán bằng tập lệnh rút gọn
  reference instruction
  lệnh tham chiếu
  reference instruction
  lệnh tham trỏ
  register exchange instruction
  lệnh trao đổi thanh ghi
  relative instruction
  lệnh tọa độ tương đối
  relative instruction
  lệnh tương đối
  repetition instruction
  lệnh cạnh tranh
  repetition instruction
  lệnh lặp
  repetitive instruction
  lệnh của chu trình
  restart instruction
  lệnh khởi động lại
  restart instruction
  lệnh tái khởi động
  return instruction
  lệnh trở về
  RISC (reducedinstruction set computer)
  máy tính dùng tập lệnh rút gọn
  RISC (ReducedInstruction Set Computer)
  máy tính có tập lệnh rút gọn
  RISC (reducedinstruction set computing)
  sự tính toán bằng tập lệnh rút gọn
  shift instruction
  lệnh dịch chuyển
  signal operation instruction
  lệnh căn bản truyền tin
  SIMD (single-instruction, multiple-data processing)
  sự xử lý đơn lệnh
  single address instruction
  lệnh địa chỉ đơn
  single address instruction
  lệnh một địa chỉ
  single instruction multiple-data machine
  máy đơn lệnh đa dữ liệu
  single instruction multiple-data machine (SIMDmachine)
  máy đa dữ liệu đơn lệnh
  single instruction processing
  sự xử lý lệnh đơn
  single-address instruction
  lệnh điạ chỉ đơn
  SISD machine (singleinstruction single-data machine)
  máy tính đơn lệnh đơn dữ liệu
  skip instruction
  lệnh nhảy
  skip instruction
  lệnh rẽ nhánh
  source instruction
  lệnh nguồn
  stop instruction
  lệnh dừng
  stop instruction
  lệnh tạm dừng
  storage-to-register instruction
  lệnh nhớ vào thanh ghi
  stored-format instruction
  lệnh dạng thức lưu trữ
  supervisor call instruction
  lệnh gọi chương trình giám sát
  switch instruction
  lệnh chuyển đổi
  symbolic instruction
  lệnh ký hiệu
  table lookup instruction
  lệnh dò tìm bảng
  table lookup instruction
  lệnh tìm kiếm bảng
  test instruction
  lệnh kiểm tra
  three-address instruction
  lệnh ba địa chỉ
  three-plus-one address instruction
  lệnh địa chỉ ba cộng một
  transfer instruction
  lệnh chuyển
  transfer instruction
  lệnh rẽ nhánh
  transfer instruction
  lệnh truyền
  two-address instruction
  lệnh hai địa chỉ
  two-plus-one address instruction
  lệnh địa chỉ hai cộng một
  unconditional branch instruction
  lệnh rẽ nhánh không điều kiện
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển không điều kiện
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển vô điều kiện
  unconditional information transfer instruction
  lệnh truyền thông tin vô điều kiện
  unconditional jump instruction
  lệnh nhảy không điều kiện
  unditianal transfer instruction
  lệnh chuyển không điều kiện
  universal instruction set
  tập lệnh đa năng
  universal instruction set
  tập lệnh vạn năng
  unmodified instruction
  lệnh không cải biến
  unmodified instruction
  lệnh không sửa đổi
  very-long instruction word (VLIW)
  từ lệnh rất dài
  VLIW (very-long instruction word)
  từ lệnh rất dài
  waste instruction
  lệnh bỏ qua
  waste instruction
  lệnh trống
  write instruction
  lệnh ghi
  zero address instruction
  lệnh tại địa chỉ không
  zero-access instruction
  lệnh truy cập số không
  zero-address instruction
  lệnh địa chỉ không
  zero-address instruction
  lệnh địa chỉ số không
  zero-address instruction
  lệnh địa chỉ zero
  zero-address instruction format
  dạng lệnh địa chỉ số không
  bản chỉ dẫn
  qui trình
  quy chế
  quy phạm
  quy trình
  instruction manual
  quy trình hướng dẫn
  sự chỉ dẫn
  sự chỉ huy
  sự đào tạo
  sự huấn luyện
  sự hướng dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X