• /¸pə:mju:´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt perm) sự sắp xếp đội hình
  Sự đổi trật tự (vị trí)
  (toán học) sự hoán vị; phép hoán vị
  odd permutation
  phép hoán vị lẻ
  cyclic permutation
  phép hoán vị vòng quanh


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ) sự hoán vị
  permutation with repetition
  hoán vị có lặp;
  permutation without reptition
  hoán vị không lặp
  circular permutation
  hoán vị vòng quanh
  cyclic permutation
  hoán vị vòng quanh
  discordant permutations
  hoán vị bất ho
  even permutation
  hoán vị chẵn
  odd permutation
  hoán vị lẻ


  Xây dựng

  hoán vị [phép hoán vị]

  Cơ - Điện tử

  Phép hoán vị, sự đổi chỗ

  Kỹ thuật chung

  hoán vị
  circle of permutation
  chu trình hoán vị
  circular permutation
  hoán vị vòng quanh
  cyclic permutation
  hoán vị theo chu kỳ
  cyclic permutation
  hoán vị vòng quanh
  cyclic permutation
  hoán vị xiclic
  cyclic permutation
  sự hoán vị vòng tròn
  even permutation
  hoán vị chẵn
  odd permutation
  hoán vị lẻ
  order of a permutation
  cấp của một hoán vị
  order of a permutation
  cấp của phép hoán vị
  period of permutation
  chu kỳ của hoán vị
  permutation code
  mã hoán vị
  permutation group
  nhóm hoán vị
  permutation matrix
  ma trận hoán vị
  permutation modulation
  sự điều biến hoán vị
  permutation table
  bảng hoán vị
  permutation with repetition
  hoán vị có lặp
  permutation without repetition
  hoán vị không lặp
  signature of permutation
  ký số của một hoán vị
  transposition of a permutation
  chuyển vị của một hoán vị
  phép hoán vị
  order of a permutation
  cấp của phép hoán vị
  sự hoán vị
  cyclic permutation
  sự hoán vị vòng tròn
  thay thế

  Kinh tế

  hoán vị
  phép hoán vị
  sự hoán vị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X