• (đổi hướng từ Nodes)
  /noud/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) mấu, đốt, mắt
  (y học) cục u, bướu cứng
  (toán học); (vật lý) giao điểm; nút

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Nút, mấu, đốt, mắt

  Toán & tin

  điểm tự cắt
  node

  Giải thích VN: 1. Vị trí bắt đầu và kểt thúc của một đường. Một nút được liên kết topo với tất cả các đường gặp nhau tại nút đó. Xem thêm network node (nút mạng).; 2. Trong lý thuyết đồ họa, nút là vị trí giao nhau của ba hay nhiều đường thẳng.; 3. Là ba đỉnh của mỗi tam giác trong lưới tam giác bất chính quy (TIN). Tất cả các điểm mẫu đầu vào của TIN đều trở thành nút trong quá trình tam giác hóa. Một nút tam giác được liên kết topo với tất cả các tam giác gặp nhau tại nút đó.

  nút, mắt

  Xây dựng

  sự buộc nút

  Y học

  nút, một chỗ phồng nhỏ hay một nốt ở mô

  Kỹ thuật chung

  điểm nối
  điểm nút
  node law
  định luật điểm nút
  pressure node
  điểm nút áp lực
  điểm phân nhánh
  đốt
  nút

  Giải thích VN: Trong mạng cục bộ, đây là một điểm ghép nối có thể tạo lập, thu nhận hoặc lặp lại một thông báo tin tức. Trong các mạng máy tính cá nhân, các nút có chứa các mạch lặp, các máy dịch vụ tệp, và các thiết bị ngoại vi dùng chung. Tuy vậy, trong thực tế sử dụng, thuật ngữ nút đồng nghĩa với trạm công tác.

  nút điện áp
  voltage node
  nút điện áp (ở hệ sóng dừng)
  nút giàn
  nút khung
  nút mạng

  Giải thích VN: Trong mạng cục bộ, đây là một điểm ghép nối có thể tạo lập, thu nhận hoặc lặp lại một thông báo tin tức. Trong các mạng máy tính cá nhân, các nút có chứa các mạch lặp, các máy dịch vụ tệp, và các thiết bị ngoại vi dùng chung. Tuy vậy, trong thực tế sử dụng, thuật ngữ nút đồng nghĩa với trạm công tác.

  ascending node time
  giờ chuyển qua nút mạng trên
  BNN (boundarynet node)
  nút mạng ở biên
  Boundary Network Node (SNA) (BNN)
  Nút mạng đường biên (SNA)
  composite network node
  nút mạng hỗn hợp
  Composite Network Node (CNN)
  nút mạng hỗn hợp
  intermediate network node
  nút mạng trung gian
  network node control point (NNCP)
  điểm điều khiển nút mạng
  Network Node Manager (NNM)
  bộ quản lý nút mạng
  network node server
  bộ phục vụ nút mạng
  network-node domain
  miền nút mạng
  NNCP (networknode control point)
  điểm điều khiển nút mạng
  Private Network Node Interface (ATM) (PNNI)
  giao diện nút mạng riêng
  SWINN (switchedintermediate network node)
  nút mạng trung gian chuyển mạch
  switched intermediate network node (SWINN)
  nút mạng trung gian chuyển mạch
  terminal port (ofa node)
  cửa đầu cuối (của nút mạng)
  mắt
  mấu
  mối nối
  tiếp điểm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X