• /´ʌðə¸waiz/

  Thông dụng

  Phó từ

  Khác, cách khác
  he could not have acted otherwise
  anh ta đã không hành động khác được
  Nếu không thì...
  seize the chance, otherwise you will regret it
  nắm lấy dịp đó, nếu không anh sẽ hối tiếc
  Mặt khác, về mặt khác
  he is unruly, but not otherwise blameworthy
  nó ngang ngạnh, nhưng về mặt khác thì không đáng khiển trách

  Liên từ

  Nếu hoàn cảnh.., nếu không thì...
  put the cap back on the bottle, otherwise the juice will spill
  đậy cái nắp chai lại, nếu không nước ngọt sẽ đổ ra

  Tính từ

  Khác; tình trạng khác
  the truth is quite other wise
  sự thật hoàn toàn khác
  lẽ ra
  Her poor delivery, spoilt an otherwise good speech
  Cách nói kém cỏi của cô ta đã làm hỏng bài diễn văn lẽ ra là hay

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cách khác
  cách khác, khác

  Kỹ thuật chung

  khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X