• /´aut¸rigə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) rầm chìa
  Ngáng buộc ngựa (khung mắc thêm vào càng xe để buộc ngựa)
  Móc chèo
  Thuyền có mái chèo

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  giá đỡ một đầu
  tay với cần cẩu

  Xây dựng

  dầm congxon

  Kỹ thuật chung

  cần
  dầm chìa
  dầm côngxon
  dầm hẫng
  giá chìa
  giá đỡ
  rầm chìa

  Giải thích EN: Any support, temporary or permanent, projecting outward from a principal structure and supported by a jack or block; used to increase stability. Giải thích VN: Bất kỳ giá đỡ nào, tạm thời hay cố định, nhô ra khỏi một cấu trúc chính và được đỡ bởi một cái kích hay một khối, sử dụng để tăng tính ổn định.

  rầm congxon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X