• (đổi hướng từ Partakes)
  /pa:´teik/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .partook, .partaken

  Tham dự, cùng có phần, cùng hưởng, cùng chia xẻ

  Nội động từ

  ( + in, of, with) cùng tham dự, cùng có phần, cùng hưởng, cùng chia sẻ
  to partake in (of) something
  cùng có phần cái gì, cùng hưởng cái gì
  to partake with somebody
  cùng tham dự với ai
  ( + of) ăn uống (một phần cái gì); (thông tục) hết cả cái gì
  he partook of our lowly fare
  anh ta cũng cùng ăn những thứ ăn nghèo nàn đạm bạc của chúng tôi
  Có phần nào
  his manner partakes of insolence
  thái độ của hắn có phần nào láo xược

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cùng hưởng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  abstain , refrain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X