• (đổi hướng từ Professions)
  /prə´feʃ(ə)n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghề, nghề nghiệp
  liberal professions
  những nghề tự do
  the acting profession
  nghề diễn viên
  ( the profession) những người trong nghề, giới
  (sân khấu), (từ lóng) đào kép
  Sự tuyên bố, sự bày tỏ; lời tuyên bố, lời bày tỏ
  (tôn giáo) sự tuyên bố tin theo, sự tin theo (đạo...); lời thề tin theo
  professions of faith
  những lời tuyên xưng đức tin
  a profession of belief
  sự tuyên xưng tín ngưỡng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chuyên nghiệp
  nghề nghiệp
  nghiệp vụ

  Kinh tế

  nghề chuyên môn
  nghề nghiệp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X