• /im'plɔimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thuê người làm công
  Sự làm công, việc làm
  out of employment
  không có việc làm, thất nghiệp
  employment agency
  văn phòng giới thiệu việc làm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự làm công

  Kỹ thuật chung

  sự dùng
  employment area
  nơi sử dụng lao động

  Kinh tế

  công ăn việc làm
  active employment policy
  chính sách công ăn việc làm tích cực
  change in employment
  biến động công ăn việc làm
  employment conditions
  điều kiện công ăn việc làm
  employment of the handicapped
  công ăn việc làm của người tàn tật
  employment protection
  sự bảo vệ công ăn việc làm
  employment protection
  sự bảo vệ công ăn việc làm (cho người lao động)
  employment rate
  tỉ lệ công ăn việc làm
  employment rate
  tỷ lệ công ăn việc làm
  employment stabilization
  ổn định công ăn việc làm
  employment-creating effects
  hiệu quả tạo công ăn việc làm
  full employment
  tình trạng công ăn việc làm đầy đủ
  general theory of employment
  nguyên lý chung về công ăn việc làm, lợi ích và đồng vốn
  marginal employment coefficient
  hệ số công ăn việc làm biên tế
  overfull employment
  công ăn việc làm quá mức (so với số người tìm việc làm)
  permanency of employment
  sự ổn định công ăn việc làm
  primary employment
  công ăn việc làm lần đầu
  problem of employment
  vấn đề công ăn việc làm
  quantity of employment
  số lượng công ăn việc làm
  regional employment premium
  tiền trợ cấp công ăn việc làm khu vực
  regular employment
  công ăn việc làm thường xuyên
  security of employment
  bảo đảm an toàn công ăn việc làm
  security of employment
  bảo hộ cho công ăn việc làm
  stability of employment
  tính ổn định công ăn việc làm
  unstable employment
  công ăn việc làm không ổn đinh
  unstable employment
  công ăn việc làm không ổn định
  world employment
  vấn đề công ăn việc làm thế giới
  công việc
  casual employment
  công việc tạm thời
  sự làm công
  sử dụng
  employment of capital
  sự sử dụng vốn
  optimum employment of resources
  sử dụng tài nguyên tối ưu
  sự dùng
  employment of capital
  sự sử dụng vốn
  optimum employment of resources
  sử dụng tài nguyên tối ưu
  sự sử dụng
  employment of capital
  sự sử dụng vốn
  sự thuê làm
  temporary employment
  sự thuê làm tạm thời
  thuê làm
  lifetime employment
  thuê làm suốt đời
  temporary employment
  sự thuê làm tạm thời
  year-round employment
  thuê làm trọn năm
  việc làm
  active employment policy
  chính sách công ăn việc làm tích cực
  casual employment
  việc làm tạm thời
  change in employment
  biến động công ăn việc làm
  employment agency
  cơ quan giới thiệu việc làm
  employment agency
  trung tâm tìm việc làm
  employment conditions
  điều kiện công ăn việc làm
  employment counseling
  tư vấn việc làm
  employment exchange
  sự giới thiệu việc làm
  employment exchange
  trung tâm tìm việc làm
  employment insurance
  bảo hiểm việc làm
  employment of the handicapped
  công ăn việc làm của người tàn tật
  employment opportunity
  cơ hội việc làm
  employment protection
  sự bảo vệ công ăn việc làm
  employment protection
  sự bảo vệ công ăn việc làm (cho người lao động)
  employment rate
  tỉ lệ công ăn việc làm
  employment rate
  tỷ lệ công ăn việc làm
  employment service
  phòng tìm việc làm
  employment stabilization
  ổn định công ăn việc làm
  employment subsides
  trợ cấp việc làm
  employment subsidies
  trợ cấp việc làm
  employment-creating effects
  hiệu quả tạo công ăn việc làm
  equal employment opportunity
  cơ hội việc làm đồng đều
  full employment
  tình trạng công ăn việc làm đầy đủ
  full employment
  tính trạng đầy đủ việc làm
  full employment budget
  ngân sách đầy đủ việc làm
  full employment nation income
  thu nhập quốc gia có đầy đủ việc làm
  full-time employment
  việc làm toàn thời gian
  general theory of employment
  nguyên lý chung về công ăn việc làm, lợi ích và đồng vốn
  marginal employment coefficient
  hệ số công ăn việc làm biên tế
  natural employment deficit
  thâm hụt ở mức việc làm tự nhiên
  overfull employment
  công ăn việc làm quá mức (so với số người tìm việc làm)
  permanency of employment
  sự ổn định công ăn việc làm
  primary employment
  công ăn việc làm lần đầu
  problem of employment
  vấn đề công ăn việc làm
  quantity of employment
  số lượng công ăn việc làm
  regional employment premium
  tiền trợ cấp công ăn việc làm khu vực
  regular employment
  công ăn việc làm thường xuyên
  right to free choice of employment
  quyền tự do chọn việc làm
  security of employment
  bảo đảm an toàn công ăn việc làm
  security of employment
  bảo hộ cho công ăn việc làm
  seek employment
  tìm việc làm
  self-employment
  việc làm tự do
  stability of employment
  tính ổn định công ăn việc làm
  structure of employment
  cơ cấu việc làm
  survey of employment conditions
  điều tra tình trạng việc làm
  under-employment
  thiếu việc làm
  unstable employment
  công ăn việc làm không ổn đinh
  unstable employment
  công ăn việc làm không ổn định
  world employment
  vấn đề công ăn việc làm thế giới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X