• /ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tâm lý
  psychological war
  chiến tranh tâm lý
  (thuộc) tâm lý học
  psychological methods
  các phương pháp tâm lý học
  at the psychological
  vào lúc thích hợp về tâm lý; (đùa cợt) vào lúc thuận lợi nhất
  the psychological moment
  thời điểm tâm lý

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) tâm lý học

  Kỹ thuật chung

  tâm lý

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  body , physical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X