• /´simpliks/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vô tuyến) hệ đơn công
  (toán học) đơn hình

  Chuyên ngành

  Ngành in

  sự in đơn công

  Toán & tin

  đơn hình
  closed simplex
  đơn hình đóng
  degenerate simplex
  đơn hình suy biến
  face of simplex
  mặt của đơn hình
  geometric simplex
  đơn hình hình học
  midpoint of a simplex
  tâm của một đơn hình
  open simplex
  đơn hình mở
  regular simplex
  đơn hình đều
  simplex map
  ánh xạ đơn hình
  skeleton of a simplex
  khung của đơn hình
  topological simplex
  đơn hình topo
  một mặt giấy

  Xây dựng

  đơn thông

  Kỹ thuật chung

  đơn công
  Fahy simplex permeameter
  từ thẩm kế đơn công Fahy
  radiotelephony on a simplex basis
  môn vô tuyến điện thoại đơn công
  simplex (a-no)
  hệ đơn công
  simplex (comms)
  thông tin hệ đơn công
  simplex channel
  kênh đơn công
  simplex channel
  kênh truyền đơn công
  simplex communication
  sự truyền thông đơn công
  simplex frequencies
  các tần số đơn công
  simplex method
  phương pháp đơn công
  simplex method
  phương pháp truyền đơn công
  simplex mode
  kiểu đơn công
  simplex mode
  phương thức đơn công
  simplex operation
  hoạt động đơn công
  simplex operation
  sự thao tác đơn công
  simplex operation
  vận hành đơn công
  simplex structure
  cấu trúc đơn công
  simplex transmission
  sự truyền dẫn đơn công
  simplex transmission
  sự truyền đơn công
  simplex transmission
  truyền đơn công
  SPX circuit (simplexcircuit)
  mạch đơn công
  two-frequency simplex
  đơn công hai tần
  đơn phương
  một chiều
  simplex channel
  kênh truyền một chiều
  simplex circuit (SPXcircuit)
  mạch một chiều
  simplex communication
  sự truyền thông một chiều
  simplex method
  phương pháp truyền một chiều
  simplex operation
  sự vận hành một chiều
  simplex structure
  cấu trúc một chiều
  simplex transmission
  sự truyền một chiều
  SPX circuit (simplexcircuit)
  mạch một chiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X