• /ʤiə'metrik/

  Thông dụng

  Cách viết khác geometrical

  Tính từ

  (thuộc) hình học
  geometric progression
  cấp số nhân

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hình học
  geometric (al)
  hình (học)
  geometric (al) distribution
  phân phối hình học
  geometric (al) model
  mô hình hình học
  GEOMETRIC (AL) TRANSFORMATION
  phép biến đổi hình học
  geometric axiom
  tiên đề hình học
  geometric beam resolution
  độ phân giải chùm hình học
  geometric calibration
  sự hiệu chỉnh hình học
  geometric complex
  phức hình học
  geometric constraint
  ràng buộc hình học
  Geometric Correction Data (Landsat) (GCD)
  Các dữ liệu hiệu chỉnh hình học (Landsat)
  Geometric Dimensioning and Tolerancing (GDT)
  định cỡ và định dung sai hình học
  geometric distortion
  sự méo hình học
  geometric distribution
  phân phối hình học
  geometric error
  méo hình học
  geometric error
  sai số hình học
  geometric figure
  hình hình học
  geometric form
  dạng hình học
  geometric graphics element
  phần tử đồ họa hình học
  geometric invariant
  bất biến hình học
  geometric inversion
  chuyển vị hình học
  geometric isomer
  chất đồng phân hình học
  Geometric Mean (GM)
  giá trị trung bình hình học
  geometric modeling
  mẫu hình học
  geometric optics
  quang hình học
  geometric orbit elevation
  góc nâng quỹ đạo hình học
  geometric pattern
  mô hình hình học
  geometric pattern
  mô hình học
  geometric programming
  quy hoạch hình học
  geometric properties
  các đặc trưng hình học
  geometric properties
  tính chất hình học
  geometric representation
  biểu diễn hình học
  geometric simplex
  đơn hình hình học
  geometric solid
  cố thể hình học
  geometric surface
  mặt hình học
  geometric symmetry
  đối xứng hình học
  geometric text
  văn bản hình học
  geometric theory of number
  lý thuyết hình học các số
  geometric transformation
  phép biến đổi hình học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X