• Xây dựng

  hệ số độ mảnh
  ultimate slenderness ratio
  hệ số độ mảnh giới hạn
  tỷ lệ thanh mảnh (của cột)

  Kỹ thuật chung

  độ mảnh

  Giải thích EN: The ratio of effective length or height of a wall, column, beam, or pier to the radius of gyration; used as a means of assessing stability. Giải thích VN: Tỷ số của độ dài hay khối lượng hiệu dụng của một tường chắn, một cột, rầm, trụ so với bán kính quán tính; được dùng như một cách thức đánh giá độ ổn định.

  column slenderness ratio
  độ mảnh của cột
  design slenderness ratio
  độ mảnh thiết kế
  slenderness ratio of composite section
  độ mảnh của tiết diện ghép
  ultimate slenderness ratio
  hệ số độ mảnh giới hạn
  wall slenderness ratio
  tỷ số độ mảnh của vách
  hệ số uốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X