• Kỹ thuật chung

    phép thử, sự thử nhũ tương bằng hơi nước, trong môi trường hơi nước

    Giải thích EN: A test in which steam is used to de-emulsify oil and water; the emulsion is measured at five-minute intervals, ending when the emulsion is reduced below 3 milliliters. Giải thích VN: Cuộc kiểm tra sử dụng hơi nước để khử sự nhũ tương hóa của dầu và nước, lượng nhũ tương được đo cứ 5 phút một lần, quá trình này kết thúc khi lượng nhũ tương giảm xuống dưới 3 mm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X