• /¸sʌbru:´ti:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vi tính) thủ tục con

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đoạn chương trình con
  trình con
  closed subroutine
  chương trình con khép kín
  first-order subroutine
  chương trình con cấp một
  in-line subroutine
  chương trình con nội tuyến
  in-line subroutine
  thường trình con trực tuyến
  input subroutine
  chương trình con đầu vào
  inserted subroutine
  chương trình con chèn vào
  interpretative subroutine
  chương trình con giải thích
  jump into a subroutine
  nhảy đến chương trình con
  jump into a subroutine
  rẽ nhánh vào chương trình con
  jump out of a subroutine
  sự nhảy khỏi chương trình con
  jump out of a subroutine
  sự rẽ nhánh ra khỏi chương trình con
  linked subroutine
  chương trình con kết nối
  mathematical subroutine
  chương trình con toán học
  output subroutine
  chương trình con kết luận
  output subroutine
  chương trình con xuất
  static subroutine
  trình con tĩnh
  subroutine call
  cuộc gọi thường trình con
  subroutine call
  lệnh gọi chương trình con
  subroutine call
  gọi chương trình con
  subroutine library
  thư viện chương trình con
  subroutine library
  thư viện thường trình con
  subroutine member
  thành viên chương trình con
  subroutine name
  tên thường trình con
  subroutine schema
  sơ đồ thường trình con
  subroutine statement
  câu lệnh thường trình con

  Kỹ thuật chung

  lặp thức con
  thủ tục phụ
  thủ tục con

  Giải thích VN: Một thuật ngữ chung để chỉ thuờng trình ( routine). Mặc dù không có sự khác biệt thực sự giữa một thường trình và một thường trình con, nhưng thuật ngữ thường trình con được dùng để chỉ các thường trình chung, ngắn hơn so với loại thường được gọi là thường trỉnh. Thường trình con là một phần của chương trình dùng để thực hiện một chức năng nhất định và được đặt riêng sao cho nhiều đoạn chương trình có thể sử dụng được nó. Thường trình con đảm nhiệm những công việc cần đến thường xuyên, như ghi một tệp tin vào đĩa chẳng hạn. Trong các chương trình BASIC, những thường trình con sẽ được tham vấn đến bằng câu lệnh GOSUB.

  thường trình
  in-line subroutine
  thường trình con trực tuyến
  re-entrant subroutine
  thường trình cho bào
  subroutine call
  cuộc gọi thường trình con
  subroutine library
  thư viện thường trình con
  subroutine name
  tên thường trình con
  subroutine schema
  sơ đồ thường trình con
  subroutine statement
  câu lệnh thường trình con
  subroutine subprogram
  thường trình con
  thường trình con

  Giải thích VN: Một thuật ngữ chung để chỉ thuờng trình ( routine). Mặc dù không có sự khác biệt thực sự giữa một thường trình và một thường trình con, nhưng thuật ngữ thường trình con được dùng để chỉ các thường trình chung, ngắn hơn so với loại thường được gọi là thường trỉnh. Thường trình con là một phần của chương trình dùng để thực hiện một chức năng nhất định và được đặt riêng sao cho nhiều đoạn chương trình có thể sử dụng được nó. Thường trình con đảm nhiệm những công việc cần đến thường xuyên, như ghi một tệp tin vào đĩa chẳng hạn. Trong các chương trình BASIC, những thường trình con sẽ được tham vấn đến bằng câu lệnh GOSUB.

  in-line subroutine
  thường trình con trực tuyến
  subroutine call
  cuộc gọi thường trình con
  subroutine library
  thư viện thường trình con
  subroutine name
  tên thường trình con
  subroutine schema
  sơ đồ thường trình con
  subroutine statement
  câu lệnh thường trình con

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X