• /'laibrəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thư viện, phòng đọc sách
  circulating library
  thư viện lưu động
  free library, public library
  thư viện công cộng
  reference library
  thư viện tra cứu
  Tủ sách
  Loại sách (có liên quan về nội dung, đóng bìa giống nhau)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thư viện

  Giải thích VN: Là một tập hợp các lớp dữ liệu không gian ArcStorm hoặc LIBRARIAN. Mỗi thư viện có một phạm vi không gian được áp dụng cho mọi lớp trong thư viện.

  alternate library
  thư viện thay thế
  ATL (automatedtape library)
  thư viện băng từ tự động hóa
  authorized library
  thư viện được phép
  auto-call library
  thư viện gọi tự động
  automated tape library (ATL)
  thư viện băng từ tự động hóa
  automatic library call
  gọi thư viện tự động
  backup library
  thư viện dự phòng
  boilerplate library
  thư viện bản mẫu
  C library
  thư viện (ngôn ngữ) C
  cell library
  thư viện ô
  class library
  thư viện lớp
  component library
  thư viện linh kiện
  composite module library
  thư viện môdul hỗn hợp
  copyright library
  thư viện bản quyền
  core image library
  thư viện ảnh lõi nhớ
  current library
  thư viện hiện hành
  deposit library
  thư viện đặt cọc
  disk library
  thư viện đĩa
  DLIB (distributionlibrary)
  thư viện phân phối
  DLL (DynamicLink Library)
  thư viện liên kết động (DLL)
  DLO (documentlibrary object)
  đối tượng thư viện tài liệu
  document library
  thư viện tài liệu
  document library object (DLO)
  đối tượng thư viện tài liệu
  DPPX PORTRAN library
  thư viện DPPX PORTRAN
  electronic library
  thư viện điện tử
  execution image library
  thư viện ảnh thực thi
  external library member
  thành phần thư viện ngoài
  file library
  thư viện tập tin
  files library
  thư viện các tập tin
  film library
  thư viện fim
  function library
  thư viện hàm
  general library
  thư viện chung
  general-purpose library
  thư viện đa (chức) năng
  graphics library
  thư viện đồ họa
  graphics support library
  thư viện hỗ trợ đồ họa
  input/output library
  thư viện nhập/xuất
  input/output library
  thư viện ra/vào
  input/output library
  thư viện vào/ra
  internal library definition
  định nghĩa thư viện bên trong
  Internet public library (IPL)
  thư viện công cộng Internet
  IPL (Internetpublic library)
  thư viện công cộng Internet
  library block
  khối thư viện
  library case
  giá sách thư viện
  library character set
  bộ ký tự thư viện
  library character set
  tập ký tự thư viện
  library control sector
  cung từ điều khiển thư viện
  library control sector
  điều khiển thư viện
  library control system
  hệ thống điều khiển thư viện
  library descriptions file
  tập tin mô tả thư viện
  library directory
  danh mục thư viện
  library directory
  thư mục thư viện
  library disc
  đĩa thư viện
  library function
  hàm thư viện
  library function
  thư viện hàm
  library list
  danh sách thư viện
  library macrodefimition
  định nghĩa macro thư viện
  library member
  thành phần thư viện
  library migration
  sự di chuyển thư viện
  library network
  mạng thư viện
  library object
  đối tượng thư viện
  library of tapes
  thư viện các băng
  library program
  chương trình thư viện
  library routine
  thủ tục thư viện
  library routine
  thường trình thư viện
  library routine
  tập tin thư viện
  library science
  thư viện học
  library software
  phần mềm thư viện
  library subroutine
  thủ tục con thư viện
  library system
  hệ thống thư viện
  library tape
  băng thư viện
  library text
  văn bản thư viện
  library work area
  vùng làm việc thư viện
  link pack area library
  thư viện vùng bod liên kết
  load module library
  thư viện module nạp
  load module library
  thư viện module tải
  map specification library
  thư viện đặc tả sơ đồ
  mathematical library
  thư viện toán học
  Microsoft Windows Driver Library (WDL)
  thư viện trình điều khiển Windows của Microsoft
  mobile library (USA)
  thư viện di động
  MSL (mapspecification library)
  thư viện đặc tả sơ đồ
  national library
  thư viện quốc gia
  object library
  thư viện các đối tượng
  object module library
  thư viện module đối tượng
  object program library
  thư viện chương trình đối tượng
  open graphics library
  thư viện đồ họa mở
  PLR (programlibrary release)
  bản phát hành thư viện chương trình
  primary library
  thư viện chính
  private library
  thư viện cá nhân
  procedure library
  thư viện thủ tục
  production library
  thư viện sản xuất
  program library
  thư viện thường trình con
  program library release (PLR)
  bản phát hành thư viện chương trình
  recovery library
  thư viện hồi phục
  reference library
  thư viện tham khảo
  research library
  thư viện nghiên cứu
  routine library
  thư viện thủ tục
  run-time library
  thư viện lúc chạy
  session library
  thư viện kỳ giao tiếp
  session library
  thư viện phiên làm việc
  SLIB (subsystemlibrary)
  thư viện hệ thống con
  sound record library
  thư viện ghi âm thanh
  sound recordings library
  thư viện ghi âm thanh
  source library
  thư viện nguồn
  source module library
  thư viện module nguồn
  special library
  thư viện đặc biệt
  staging library
  thư viện tách chuyển
  staging library
  thư viện trung gian
  standard library
  thư viện chuẩn
  subroutine library
  thư viện chương trình
  subroutine library
  thư viện chương trình con
  subroutine library
  thư viện thường trình con
  subsystem library (SLIB)
  thư viện hệ thống con
  support library
  thư viện hỗ trợ
  System Detection Library
  thư viện dò tìm hệ thống
  tape library
  thư viện băng
  tape library
  thư viện băng từ
  tape library manager
  người quản lý thư viện băng
  target library
  thư viện đích
  temporary library
  thư viện tạm thời
  test library
  thư viện kiểm tra
  test library
  thư viện thử
  text library
  thư viện văn bản
  TML (tutorialand message library)
  thư viện thông báo trợ giáo
  TML (tutorialand message library)
  thư viện thông báo và hướng dẫn
  TPLIB (transientprogram library)
  thư viện chương trình quá độ
  TPLIB (transientprogram library)
  thư viện chương trình tạm
  transient program library (TPLIB)
  thư viện chương trình chuyển tiếp
  transient program library (TPLIB)
  thư viện chương trình tạm
  tutorial and message library (TML)
  thu viện thông báo và hướng dẫn
  tutorial and message library (TML)
  thư viện thông báo và trợ giáo
  video library
  thư viện video
  virtual library
  thư viện ảo
  VTAM definition library
  thư viện định nghĩa VTAM
  VTAM load module library
  thư viện module tải VTAM
  WDL (MicrosoftWindows Driver Library)
  thư viện trình điều khiển Windows của Microsoft

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X