• /¸mæθi´mætikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) toán học
  mathematical logic
  lô-gic toán
  Đúng, chính xác (bằng chứng...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) toán

  Kỹ thuật chung

  toán học
  comprehensive mathematical model
  mô hình toán học toàn bộ
  error of the mathematical model
  sai số về mô hình toán học
  MAP (mathematicalanalysis without programming)
  phân tích toán học không lập trình
  mathematical analysis
  giải tích toán học
  mathematical analysis
  phân tích toán học
  mathematical analysis without programming (MAP)
  phân tích toán học không lập trình
  mathematical astronomy
  thiên văn toán học
  mathematical calculations
  phép tính toán học
  mathematical check
  kiểm tra toán học
  mathematical check
  sự kiểm tra toán học
  mathematical description
  sự mô tả toán học
  mathematical expectation
  kỳ vọng toán học
  mathematical expression
  biểu thức toán học
  mathematical formalism
  thức luận toán học
  mathematical fractals
  fractan toán học
  mathematical function
  hàm toán học
  mathematical function program
  chương trình hàm toán học
  mathematical geography
  địa lý toán học
  mathematical induction
  phép quy nạp toán học
  mathematical induction
  quy nạp toán học
  mathematical induction
  sự quy nạp toán học
  mathematical library
  thư viện toán học
  mathematical logic
  lôgic toán học
  mathematical logic
  luận lý toán học
  mathematical methods
  phương pháp toán học
  mathematical mode
  mô hình toán học
  mathematical model
  mô hình toán học
  mathematical operations
  phép tính toán học
  mathematical particle
  hạt theo toán học
  mathematical programming
  chương trình toán học
  mathematical programming
  quy hoạch toán học
  mathematical programming
  sự lập trình toán học
  mathematical programming system extended (MPSX)
  hệ thống lập trình toán học mở rộng
  mathematical reasoning
  sự suy luận toán học
  mathematical reference table
  bảng (tra) toán học
  mathematical routine
  thủ tục toán học
  mathematical software
  phần mềm toán học
  mathematical space
  không gian toán học
  mathematical statistic
  thống kê toán học
  mathematical subroutine
  chương trình con toán học
  mathematical subroutine
  thủ tục con toán học
  mathematical system theory
  lý thuyết toán học các hệ
  meta-mathematical
  siêu toán học
  MPS (MathematicalProgramming System)
  Hệ Thống Lập Trình Toán Học
  MPSX (mathematicalprogramming system extended)
  hệ thống lập trình toán học mở rộng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X