• Kỹ thuật chung

  máy cô chân không

  Giải thích EN: A device used to coat a specimen with evaporation from metals and spectrographic carbon for use in electron spectroscopic analysis or electron microscopy. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để phủ một vật mẫu với sự bay hơi từ kim loại và cácbon của máy phổ kí, dùng trong phân tích bằng kính quang phổ hay kính hiển vi điện tử.

  Xây dựng

  thiết bị bốc hơi kiểu chân không

  Kinh tế

  thiết bị bốc hơi chân không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X