• Kỹ thuật chung

    kim dao động

    Giải thích EN: A needle on a compass that determines the relative intensity of the horizontal aspects of both the earth's magnetic field and the magnetic field surrounding the compass. Giải thích VN: Một kim của la bàn xác định cường độ tương đối của các thành phần ngang của từ trường trái đất và từ trường xung quanh la bàn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X