• (đổi hướng từ Whooped)
  /wu:p/

  Thông dụng

  Thán từ

  Húp! (tiếng thúc ngựa)

  Danh từ

  Tiếng kêu, tiếng la lớn, tiếng reo, tiếng hò reo
  whoops of joy
  những tiếng reo mừng
  Tiếng ho khúc khắc

  Nội động từ

  Kêu, la, reo, hò reo
  Ho khúc khắc
  to whoop for
  hoan hô
  to whoop it up for
  (thông tục) vỗ tay hoan nghênh

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Y học

  tiếng khúc khắc thở

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  bellow , boo , cheer , cry , cry out , holler , hoot , howl , jeer , scream , shout , shriek , squawk , yell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X