• Danh từ giống cái

  Sự liên lạc; sự trao đổi
  Être en communication avec un ami
  có trao đổi (thư từ) với một người bạn
  Couper les communications entre deux armées
  cắt liên lạc giữa hai đạo quân
  Communication téléphonique
  sự liên lạc bằng dây nói
  Communication par fil communication par conducteurs
  sự liên lạc hữu tuyến
  Communication à grande distance
  sự liên lạc đường dài
  Communication locale
  sự liên lạc nội hạt
  Communication interurbaine
  sự liên lạc liên thị
  Communication à sens unique communication unidirectionnelle
  sự liên lạc một chiều
  Communication bilatérale
  sự liên lạc hai chiều
  Communication visuelle
  sự liên lạc bằng tín hiệu nhìn
  Sự thông báo, sự truyền đạt; điều truyền đạt, thông báo
  Communication [[dune]] nouvelle
  sự truyền đạt một tin tức
  Sự thông; sự giao thông
  Porte qui donne communication avec le salon
  cửa thông với phòng khách
  Voie de communication
  đường giao thông
  (nghĩa mới) sự truyền thông
  La communication et [[linformation]]
  truyền thông và thông tin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X