• Danh từ giống cái

  Khoảng cách
  Distance polaire
  khoảng cách cực
  Distance focale
  tiêu cự
  Distance de prise de vue
  khoảng cách chụp hình
  Distance de projection
  khoảng cách chiếu
  Distance entre deux lieux
  khoảng cách giữa hai địa điểm
  Distance explosive de s‰reté
  khoảng cách an toàn (tránh) nổ
  Distance de tir
  khoảng cách bắn
  Distance réglementaire d'arrêt
  khoảng cách qui định dừng (tàu hoả)
  Une distance de dix ans entre deux événements
  khoảng cách mười năm giữa hai sự kiện
  La distance qui sépare deux hommes de conditions différentes
  khoảng cách giữa hai người có địa vị khác nhau
  à distance
  cách xa
  Vous apprécierez mieux ce tableau à distance
  lùi về trước (một thời gian lâu)
  à distance on juge mieux
  từ xa
  Commande à distance
  �� điều khiển từ xa
  de distance en distance
  từng quảng; từng thời gian
  rapprocher les distances
  xóa bỏ khoảng cách, xóa bỏ sự chênh lệch
  se tenir à distance
  đứng cách xa; kính nhi viễn chi
  tenir à distance
  không để lại gần, không cho gần gũi thân mật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X