• Danh từ giống cái

  Đường
  Voie d'accès
  đường vào
  Voies de communication
  đường giao thông
  Voie d'aérage
  đường thông gió
  Voie à l'avance
  đường vượt
  Voie en cul-de-sac voie en impasse
  đường cụt
  Voix banalisée
  đường hai chiều (đường sắt)
  Voie de classement voie de triage voie de formation
  đường dồn toa
  Voie unique
  đường một chiều
  Voie de garage
  đường đỗ xe
  Voie de raccordement
  đường nối (đường sắt)
  Voie téléphonique
  đường điện thoại
  Voie navigable
  đường mà tàu thuyền qua lại được
  Voix suspendue
  đường cáp (treo)
  Voie montante voie descendante
  đường dốc lên/đường dốc xuống
  Par voie buccale
  qua đường miệng
  Voie de mer
  đường biển
  Voie respiratoire
  đường hô hấp
  Khổ trục (khoảng cách giữa hai bánh xe ô tô cùng trục)
  (đường sắt) đường sắt (cũng voie ferrée); khổ đường
  (nghĩa bóng) con đường
  Des voies détournées
  những con đường quanh co
  Voie diplomatique
  con đường ngoại giao
  Trouver sa voie
  tìm ra con đường của mình (cách hành động, cách xử sự)
  ( hóa học) phương pháp
  Voie sèche
  phương pháp khô
  (kỹ thuật) mạch cưa
  (từ cũ, nghĩa cũ) chuyến (số lượng chở mỗi lần)
  Voie de charbon
  chuyến than
  corrompre sa voie
  (tôn giáo) mắc nhiều tội lỗi
  en voie de
  đang (trên con đường)
  Pays en voie de développement
  �� nước đang phát triển
  être en bonne voie être dans la bonne voie
  đi đúng đường (để thành công)
  être toujours par voies et par chemins chemin
  chemin
  mettre quelqu'un sur la voie
  hướng dẫn cho ai; bày vẽ cho ai
  ouvrir la voie à
  mở đường cho
  voie d'eau
  (hàng hải) lỗ rò, lỗ thủng (ở tàu)
  voie de fait
  hành động tổn thương (như nhổ vào mặt)
  voie d'évitement évitement
  évitement
  voie lactée lacté
  lacté
  voies et moyens
  (kinh tế) nguồn thu nhập của Nhà nước
  Đồng âm Voix.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X