• Danh từ

  Bạn
  Ami intime
  bạn thân thiết
  Ami de coeur
  bạn tâm giao
  Les amis de nos amis sont nos amis
  bạn của bạn mình là bạn mình
  Traiter qqn en ami
  đối xử thân thiện với ai, đối xử với ai như bạn bè
  Les bons comptes font les bons amis
  bạn bè không ai nợ ai thì tình bạn mới bền
  Prix [[dami]]
  giá rẻ (do quen biết...), giá hữu nghị
  Je viens ici en ami et non en ennemi
  tôi đến đây với tư cách là bạn chứ không phải là thù
  Tình nhân
  Bonne amie
  tình nhân
  Người yêu chuộng
  Ami de la vérité
  người yêu chuộng chân lý
  Les amis du livre
  những người chuộng sách vở

  Tính từ

  Thân tình
  Une voix amie
  tiếng nói thân tình
  Thuận, thuận lợi
  Vents amis
  gió thuận
  Yêu chuộng
  Être ami des arts
  yêu chuộng nghệ thuật
  Đồng minh
  Les troupes amies
  quân đội đồng minh
  Phản nghĩa Ennemi, hostile
  Đồng âm Amict, ammi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X