• Danh từ giống đực

  Giác quan
  Les cinq sens
  năm giác quan, ngũ quan
  Cảm giác; óc tinh thần
  Le sens du beau
  óc thẩm mỹ
  ( số nhiều) tình dục, nhục dục, xác thịt
  Le plaisir des sens
  thú vui xác thịt
  Ý kiến, quan điểm
  Ý nghĩa
  Donner un sens à son action
  cho việc làm của mình một ý nghĩa
  Nghĩa
  Le sens d'un mot
  nghĩa của một từ
  Chiều, chiều hướng
  Retourner en tous sens
  lật mọi chiều
  à mon sens
  theo ý tôi
  bon sens
  lương tri
  en dépit du bon sens dépit
  dépit
  en tous sens
  khắp mọi chiều
  gros bon sens
  lý lẽ chất phác
  sens commun
  lẽ thường
  sens devant derrière
  đảo lộn, đảo ngược
  sens unique
  (đường) một chiều
  tomber sous le sens
  rõ ràng, hiển nhiên
  Phản nghĩa Absurdité, déraison, non-sens.
  Đồng âm Cens.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X