• Tính từ giống cái

  pris
  pris

  Danh từ giống cái

  Sự chiếm lấy, vật chiếm được
  Prise d'une citadelle
  sự chiếm thành
  Prise de possession
  sự chiếm lấy
  Prise de contact
  sự tiếp xúc
  Sự lấy, chỗ lấy, đầu lấy
  Prise de sang
  sự lấy máu
  Prise d'air
  lỗ lấy hơi, lỗ thông hơi
  Sự nắm lấy, sự bắt lấy
  Prise de malfaiteurs
  sự bắt kẻ gian
  Chỗ nắm, chỗ cầm, chỗ bám
  Chercher une prise sur le rocher
  tìm một chỗ bám trên tảng đá
  Liều, nhúm
  Prise de tabac
  nhúm thuốc hút
  (điện học) phích (cũng prise de courant)
  (quân sự) chiến lợi phẩm
  avoir prise sur quelqu'un
  có tác động đến ai, có cách buộc ai phải nghe theo
  donner prise à
  khiến cho, tạo điều kiện cho
  en venir aux prises
  đâm xổ vào nhau
  être aux prises avec quelqu'un
  đánh nhau với ai, đương đầu với ai
  faire prise
  đông lại, đặc lại
  lâcher prise lâcher
  lâcher
  mettre quelqu'un aux prises avec quelqu'un
  cho ai đương đầu với ai
  ne pas trouver de prise
  không bấu víu vào đâu được
  prise de bec
  cuộc cãi nhau, cuộc đấu khẩu
  prise de corps
  sự bắt bớ
  prise de terre
  (rađiô) dây đất
  prise de voile
  lễ quy y
  prise de vues
  sự chụp ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X