• Tính từ giống cái

  vu
  vu

  Danh từ giống cái

  (sinh vật học, sinh lý học) thị giác
  La vue et l'ou…e
  thị giác và thính giác
  Sự nhìn, sự nhìn thấy
  Porter la vue sur
  nhìn về
  à la vue de l'ennemi
  khi nhìn thấy quân địch
  Vue de côté vue latérale
  sự nhìn từ bên cạnh, sự nhìn nghiêng
  Vue en coupe longitudinale vue en coupe transversale
  sự nhìn theo mặt cắt dọc/sự nhìn theo mặt cắt ngang
  Vue en face
  sự nhìn chính diện
  Cách nhìn, cái nhìn
  Il a une vue courte
  hắn có một cách nhìn thiển cận
  Vue plongeante
  cái nhìn xuống
  Khoảng nhìn, quang cảnh
  Chambre qui offre une belle vue
  phòng nhìn ra một khoảng đẹp
  Vue de l'amont
  quang cảnh nhìn từ phía thượng lưu
  Vue vers l'amont
  quang cảnh nhìn về phía thượng lưu
  Vue de l'aval
  quang cảnh nhìn từ phía hạ lưu
  Vue vers l'aval
  quang cảnh nhìn về phía hạ lưu
  Cảnh
  Une vue du Col des Nuages
  cảnh đèo Hải Vân
  Ý kiến, quan niệm
  Une vue optimiste du monde
  một quan niệm lạc quan về đời
  ( số nhiều) ý định, dự kiến
  Je n'ai pas d'autres vues
  tôi không có ý định nào khác
  Contrarier les vues de quelqu'un
  ngăn trở dự kiến của ai
  (luật học, pháp lý) cửa sổ (nhìn sang bất động sản của người khác)
  à première vue
  thoạt nhìn
  à perte de vue
  xa tít tắp, xa khuất mắt
  au point de vue de
  về mặt, về phương diện
  avoir des vues pour quelqu'un
  lưu ý giúp ai việc gì
  avoir des vues sur quelqu'un
  muốn kết hôn với ai
  à vue
  mắt nhìn thấy; trước mắt
  Tir à vue
  �� bắn mắt nhìn thấy
  Garder à vue
  �� giám sát ngay trước mắt
  Dessin à vue
  trả theo xuất trình
  Effet payable à vue
  �� kỳ phiếu trả theo xuất trình
  à vue de nez nez
  nez
  à vue de pays
  (từ cũ, nghĩa cũ) lượng chừng
  à vue d'oeil oeil
  oeil
  changement à vue
  sự thay đổi đột ngột
  conna†tre de vue
  chỉ mới quen mặt
  donner dans la vue
  chiếu thẳng vào mắt
  Le soleil nous donnait dans la vue
  �� mặt trời chiếu thẳng vào mắt chúng tôi
  double vue
  tài thiên nhãn
  en mettre plein la vue à quelqu'un
  (thân mật) lòe ai
  en vue
  trong tầm tay
  Le succès est en vue
  �� thành công ở trong tầm tay
  en vue de
  với mục đích, để
  hors la vue de
  với mục đích để
  hors la vue
  ngoài tầm mắt
  ne pas perdre de vue
  giám sát không rời
  perdre de vue perdre
  perdre
  perdre la vue
  prise de vue
  (điện ảnh) sự quay
  seconde vue double vue
  vue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X