• Danh từ giống đực

  Hiệu quả, kết quả
  La cause et l'effet
  nguyên nhân và kết quả
  Tác dụng, hiệu lực
  Effet de l'éducation
  tác dụng của giáo dục
  Effet biologique
  tác dụng sinh học
  Effet frigorifique
  tác dụng làm lạnh
  Effet radio actif
  tác dụng phóng xạ
  Effet létal
  tác dụng gây tử vong
  Ấn tượng
  Effet d'un tableau
  ấn tượng của bức tranh
  (vật lý học) hiệu ứng
  Effet Edison
  hiệu ứng E-đi-xon
  Effet calorifique
  hiệu ứng nhiệt
  Effet explosif
  hiệu ứng nổ
  Effet magnéto optique
  hiệu ứng quang-từ
  Effet parasite
  hiệu ứng nhiễu
  (thể dục thể thao) cách xoáy bóng
  Sự thực hiện
  Mettre à effet
  thực hiện
  (kinh tế) tài chính kỳ phiếu
  ( thườmg số nhiều) điệu bộ
  ( số nhiều) quần áo
  ( số nhiều; luật pháp, pháp lý; từ hiếm, nghĩa ít dùng) của cải
  à cet effet
  vì mục đích ấy
  à l'effet de
  cốt để
  en effet
  vì chưng
  effet de commerce
  (kinh tế) tài chính thương phiếu
  faire l'effet de
  cho ấn tượng là, gây cảm giác là
  faire des effets de
  phô trương, khoe khoang
  Faire des effets d'érudition
  �� khoe khoang học vấn uyên bác
  pour cet effet
  để đạt mục đích ấy
  Phản nghĩa Cause.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X