• Danh từ giống đực

  Phim
  Rouleau de film
  cuộn phim
  Film en noir et blanc
  phim trắng đen
  Film en couleurs
  phim màu
  Film panoramique et stéréophonique
  phim nổi màn ảnh rộng
  Film stéréoscopique
  phim hình nổi
  Film stéréophonique
  phim âm nổi
  Film documentaire
  phim tài liệu
  Film de vulgarisation scientifique
  phim phổ biến khoa học
  Film de science-fiction
  phim khoa học viễn tưởng
  Film d'actualités
  phim thời sự
  Film d'enseignement
  phim giảng dạy
  Film d'animation
  phim hoạt hình
  Film de court métrage
  phim ngắn
  Film de long métrage
  phim dài
  Film radiographique
  phim chụp X quang
  Film chirurgical
  phim giải phẫu
  Film muet
  phim câm
  Film sonore
  phim có âm thanh
  Film télévisé
  phim truyền hình
  Điện ảnh
  Histoire du film [[fran�ais]]
  lịch sử học nền điện ảnh Pháp
  Màng
  Un film d'huile
  một màng dầu
  (nghĩa bóng) sự diễn biến
  Le film des événements de la semaine
  sự diễn biến thời sự trong tuần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X