• Phó từ

  (Ne... guère) ít; không lâu
  Il n'est guère attentif
  nó ít chăm chú
  Je ne le connais guère
  tôi ít biết nó
  Vous ne venez guère nous voir
  anh ít đến thăm chúng tôi
  La paix ne dure guère
  hòa bình không được lâu
  (Ne... guère que) hầu như chỉ, chỉ
  Il n'y a guère que deux heures qu'elle est partie
  cô ta đi chỉ mới hai giờ thôi
  (từ cũ; nghĩa cũ) nhiều, lắm
  Il a disparu sans qu'on sache guère ce qu'il est devenu
  hắn biến mất không rõ lắm là đã ra thế nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X