• Tính từ

  Thực tiễn; thực hành
  Cours d'anglais pratique
  lớp anh văn thực hành
  Thiết thực, thực tế
  Un homme pratique
  một người thực tế
  Tiện lợi
  Vêtement pratique
  quần áo tiện lợi
  Danh từ giống đực
  Pratique d'une côte
  (hàng hải) người thông thạo một bờ biển

  Danh từ giống cái

  Sự thực hành; sự thực hiện
  La théorie et la pratique
  lý thuyết và thực hành
  Mettre en pratique
  thực hiện
  Cách làm, thói quen, kinh nghiệm \
  Pratique courante
  cách làm, thông thường
  Pratique de la mer
  thói quen đi biển
  Pratique des affaires
  kinh nghiệm công việc
  Khách hàng
  Les pratiques d'une boutique
  khách hàng của một cửa hiệu
  ( số nhiều) sự lễ bái; nghi lễ tôn giáo
  (từ cũ, nghĩa cũ) thủ tục
  Les pratiques du tribunal
  thủ tục tòa án
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự giao thiệp
  La pratique des femmes
  sự giao thiệp với phụ nữ
  libre pratique
  (hàng hải) sự được phép vào cảng (sau khi y tế đã kiểm tra)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X