• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  countable
  sở đếm được
  countable base
  compac đếm được
  countable compact
  compact đếm được
  countable compact
  hàm tập hợp cộng tính đếm được
  countable additive set function
  không đếm được
  non-countable
  tập (hợp) đếm được
  countable set
  tập hợp đếm được
  countable aggregate
  tập hợp đếm được
  countable set
  tập đếm được
  countable set, enumerable set
  điều kiện dây chuyền đếm được
  countable chain condition
  denumerable
  quá trình đếm được
  denumerable process
  tập (hợp) đếm được
  denumerable set
  tập hợp không đếm được
  non-denumerable aggregate
  tập hợp đếm được
  denumerable aggregate
  tập hợp đếm được
  denumerable set
  enumerable
  các ngôn ngữ quy đếm được
  recursively enumerable languages
  không đếm được
  non-enumerable
  tập (hợp) không đếm được
  non-enumerable set
  tập (hợp) đếm được
  enumerable set
  tập hợp không đếm được
  non-enumerable set
  tập hợp đếm được
  enumerable set
  tập đếm được
  countable set, enumerable set
  enumerate
  numerable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X