• Thông dụng

  Danh từ.

  Skin
  gọt phật thủ
  to peel the skin of a Buddha's hand
  tước xoan
  to peel the skin of a China tree
  Packing, bag
  đóng gạo vào
  to pack rice in bags
  Tare

  Động từ (dùng có kèm ý phủ định)

  Matchable, comparable
  khoẻ không ai kịp
  of unmatchable strength
  sao được với
  no one can bear comparison with him

  Tính từ

  Puffy
  ngủ ngày nhiều quá mặt ra
  to get a face puffy from oversleep in the daytime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X