• Thông dụng

  Danh từ.

  Table, index
  biểu thuế
  a taxation table.
  Petition to the king, letter to the king
  biểu trần tình
  a petition to put one's case
  biểu tạ ơn
  a letter of thanks to the king
  dâng biểu
  to submit kneeling a petition to the king
  Động từ
  bảo
  bảo

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pellet
  table
  bảng biểu tượng
  symbol table
  bảng lập biểu hệ thống
  SST (systemscheduler table)
  bảng lập biểu quá trình
  process scheduling table (PST)
  bảng lập biểu quá trình
  PST (processscheduling table)
  bảng lập biểu quá trình bộ nhớ
  MPST (memoryprocess scheduling table)
  bảng lập biểu trình bộ nhớ
  memory process scheduling table
  biểu thời gian
  time-table
  lập bảng biểu hệ thống
  system scheduler table (SST)
  thời khóa biểu
  time table
  tablet

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  donate
  return
  statement
  phụ biểu
  supporting statement
  table
  giá biểu
  quotation table
  thời gian biểu
  timetable (timetable)
  đồ biểu tổ chức
  table of organization
  tabulation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X