• Thông dụng

  Danh từ

  (Math) angle
  góc nhọn
  Acute angle
  Corner; angle

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angle
  angular
  angulus
  corner
  knee
  multangular
  quadrant
  base
  bed
  foot room
  host
  initial
  master
  origin

  Giải thích VN: 1. một vị trí nhất định trong hệ tọa độ bản đồ, thường biểu diễn bằng giá trị [[0,0.; ]] 2. Là điểm xuất phát của một hành trình, thường là nhà đối phần lớn khách hàng. Trong nhóm dân cư, điểm gốc có thể là vùng điều tra dân số hoặc một thành phố. Điểm gốc được biểu diễn như nút trong một lớp đối tượng mạng, như điểm trong một lớp đối tượng điểm và như điểm nhãn trong lớp đối tượng vùng.

  original
  primitive
  radical
  radix
  root
  starting point

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  original

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X